Σελόντα: Στις 27/11 η ΕΓΣ για έκδοση ομολογιακών δανείων έως 290 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των θεμάτων, η έκδοση ομολογιακού χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σελόντα: Στις 27/11 η ΕΓΣ για έκδοση ομολογιακών δανείων έως 290 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα.

Οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέμα 1ο: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως €70.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί στη σύναψή του.

Θέμα 2ο: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως € 200.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Θέμα 3ο: Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως € 20.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Θέμα 4ο: Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Δεκεμβρίου 2019,χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v