Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου Eurobank

Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε εταιρεία συμμετοχών και θα ελέγχει το 100% της νέας Eurobank. Ποιες θυγατρικές, συμμετοχές και υπηρεσίες της τράπεζας μένουν στην holding. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας τράπεζας.

Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου Eurobank

Μια νέα αρχιτεκτονική θα έχει, σύντομα, ο όμιλος Eurobank, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του (Non Performing Exposures- NPEs) και να βελτιστοποιηθεί η δομή και η κεφαλαιακή του διάρθρωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αποφάσισε στις 28 Ιουνίου την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης, με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας της Eurobank και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συσταθεί (νέα Eurobank).

Το σχέδιο διάσπασης, που εγκρίθηκε από το Δ. Σ της τράπεζας, στις 31 Ιουλίου, προβλέπει ότι στην «νέα Eurobank» θα αποσχιστεί και θα εισφερθεί το σύνολο σχεδόν των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (σ.σ. όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30 Ιουνίου 2019). Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30η Ιουνίου.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης θα συσταθεί η νέα τράπεζα (νέα Eurobank), η οποία θα αποτελεί τον καθολικό διάδοχο για την μεταβιβαζόμενη σε αυτήν περιουσία. Το μετοχικό της κεφάλαιο πρόκειται να διαμορφωθεί σε 4.051.569.313 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.

Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από την διασπώμενη εταιρεία, που θα μετατραπεί σε Συμμετοχών ( Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών), παραμένοντας στο Χ. Α. Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Ειδικότερα, θα παρέχει, άμεσα ή έμμεσα, στη «νέα Eurobank», σε λοιπές εταιρείες του ομίλου καθώς και σε τρίτους, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών και διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων. Στο πλαίσιο αυτό η Holding διατηρεί τη συμμετοχή της Eurobank στην Be Business Exchanges.

Παράλληλα, θα διατηρήσει το συμβουλευτικό τμήμα εποπτείας και παρακολούθησης της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες στη «νέα Eurobank», ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες μηχανογράφησης προς εταιρείες του ομίλου.

Ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

Τέλος, θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, που κατέχονται προς πώληση, όπως το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 50% πλέον μιας των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης θα πωληθεί στην doValue, το 75% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και το 45% των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης θα αποδοθούν δωρεάν στους μετόχους της Holding.

Ξεπερνά τον «σκόπελο» του νόμου Χαρδούβελη

Η αλλαγή αρχιτεκτονικής κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ξεπερασθεί ο σκόπελος της ενεργοποίησης της εγγύησης του Δημοσίου, λόγω της ζημιάς, που θα γράψει ο όμιλος από την πώληση/ δωρεάν απόδοση στους μετόχους των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης καταγγελμένων και σε βαθιά καθυστέρηση δανείων ονομαστικής αξίας 7,5 δισ. ευρώ (project Cairo).

Mε τη νέα αρχιτεκτονική, η ζημιά θα επιβαρύνει τη Holding εταιρεία και όχι τη «νέα Eurobank». Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution), λόγω εμφάνισης ζημιών στη χρήση, που θα ενεργοποιήσουν το νόμο Χαρδούβελη και ειδικότερα την πρόβλεψη για αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v