ΙΑΣΩ: Πράσινο φως στην Oaktree για διενέργεια συναλλαγών

Το νοσοκομείο υπογράφει σύμβαση υπηρεσιών για την αναχρηματοδότηση αλλά και σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ποιο είναι το αντίτιμο.

ΙΑΣΩ: Πράσινο φως στην Oaktree για διενέργεια συναλλαγών

Τη χορήγηση ειδική άδειας, με ισχύ έξι μηνών για την κατάρτιση συναλλαγών της Ιασώ με Oaktree έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της πρώτης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), ανακοινώνει ότι, στην από 24.12.2019 συνεδρίαση του, αποφάσισε τη χορήγηση ειδική άδειας, με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση συναλλαγών της Εταιρίας με την εταιρία με την επωνυμία «OAKTREE EUROPEAN PRINCIPAL FUND IV, LTD», η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, και ειδικότερα, για την υπογραφή των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Σύμβαση Υπηρεσιών που καλύπτει τις υπηρεσίες που η Εταιρία έλαβε και θα λάβει στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου της Εταιρίας και της προετοιμασίας και παρακολούθησης του 5ετούς επιχειρηματικού σχεδίου. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, η Εταιρία θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των €1.500.000 (πλέον ΦΠΑ, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής).

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 20.12.2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

(β) Σύμβαση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που καλύπτει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού, μάρκετινγκ, διαχείρισης διαθεσίμων και των υποδομών της Εταιρίας. Η σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και η Εταιρία θα καταβάλλει το ποσό των €500.000 (πλέον ΦΠΑ, εφόσον τυγχάνει εφαρμογής) ετησίως.
Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 20.12.2019 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρία με την επωνυμία OAKTREE EUROPEAN PRINCIPAL FUND IV, LTD, ανήκει στον όμιλο της OAKTREE και είναι απώτερη μητρική εταιρία της μητρικής της Εταιρίας, OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.

Το από 24.12.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v