Δρομέας: Η Στ. Παπακωνσταντίνου νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι 16/06/2020 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα

Δρομέας: Η Στ. Παπακωνσταντίνου νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία «ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.» ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 07.01.2020 παραίτησης του εκτελεστικού μέλους του ∆Σ κ. Ιωάννη ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Διονυσίου, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 7 Ιανουαρίου 2020 την εκλογή της Σταυρούλας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, ως νέου εκτελεστικού μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 16/06/2020.

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι 16/06/2020 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, , Εκτελεστικό μέλος
3) Σταυρούλας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου , Εκτελεστικό μέλος
4) Δημήτριος ΠΕΤΑΛΑΣ του Αποστόλου, Μη Εκτελεστικό μέλος
5) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος
6) Αθανάσιος ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v