ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ο Αντώνης Μαυριδόγλου νέο μέλος στο ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ο Αντώνης Μαυριδόγλου νέο μέλος στο ΔΣ

Η εταιρία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» ανακοίνωσε, ότι κατόπιν της από 17.12.2019 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίασή του στις 08.01.2020 την εκλογή του κ. ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Αντωνίου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Παναγιώτη ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 28.06.2022.

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του πέραν της ως άνω αντικατάστασης να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.
2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.
3) Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ του Κύριλλου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
5) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v