Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Η Aegean Baltic Bank νέα εκπρόσωπος των ομολογιούχων

Η σύσταση ενεχύρων από τη MIG και ο νέος εκπρόσωπος των ομολογιούχων. Τι αναφέρει η Attica Συμμετοχών σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

MIG: Η Aegean Baltic Bank νέα εκπρόσωπος των ομολογιούχων

H «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι την 21.1.2020:

1. H μέτοχος «ΜIG SHIPPING S.A.», πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ. Κυριάκο Μάγειρα και το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι:

α) Την 17.1.2020 μεταφέρθηκε το ενέχυρο α΄ τάξης που είχε συσταθεί επί 61.252.703 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» στην «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέα εκπρόσωπο ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305,

β) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 87.819.807 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305,

γ) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 61.252.703 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων  των ομολογιούχων του από 21.10.2016 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325 ,

δ) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο γ΄ τάξης επί 149.072.510 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε
εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325 και

ε) Την 20.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο δ΄ τάξης επί 149.072.510 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της «ΜIG SHIPPING S.A.», υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό που έχει χορηγηθεί στην MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 20.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,325 .

2. H μέτοχος «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «MIG»), πρόσωπο που δύναται να θεωρηθεί ότι έχει στενό δεσμό με πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εκδότρια, ήτοι τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα και
Γεώργιο Ευστρατιάδη, ενημέρωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι:

α) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο β΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 19.3.2015 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305,

β) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο γ΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.», ως νέας εκπροσώπου ομολογιούχων, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305 και

γ) Την 17.1.2020 συνεστήθη ενέχυρο δ΄ τάξης επί 22.241.173 μετοχών της Εκδότριας, κυριότητος της ΜIG, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε εξασφάλιση απαιτήσεών της που απορρέουν από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εκδότριας την 17.1.2020 ανήλθε σε Ευρώ 1,305.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v