Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04/02/2020 αποφάσισε την εξειδίκευση των ορίων αγοράς ιδίων μετοχών, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής: Διάρκεια: 05/02/2020-17/02/2020, Όριο τιμής: 9,50 - 11,00 ευρώ, Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

CNL Capital: Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ανακοινώνει στους μετόχους της και το επενδυτικό κοινό ότι, σε εφαρμογή της από 08/05/2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04/02/2020 αποφάσισε την εκ νέου εκκίνηση του Προγράμματος και την εξειδίκευση των σχετικών ορίων.

Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08/05/2019 ενέκρινε τα ακόλουθα όρια: Διάρκεια: 09/05/2019-07/05/2020

Όριο τιμής: 1 - 12 ευρώ

Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 78.450

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04/02/2020 αποφάσισε την εξειδίκευση των παραπάνω ορίων, για το επόμενο χρονικό διάστημα, ως εξής:

Διάρκεια: 05/02/2020-17/02/2020

Όριο τιμής: 9,50 - 11,00 ευρώ

Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε :

1) θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή

2) θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή

3) θα ακυρωθούν, κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v