ΟΛΠ: Παροχή από ΣΕΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας για την Προβλήτα Ι

Αντικείμενο της συναλλαγής θα είναι η παροχή από την ΣΕΠ Α.Ε. προς την ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας του Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΛΠ: Παροχή από ΣΕΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας για την Προβλήτα Ι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» ανακοινώνει ότι στην από 20.02.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε να παράσχει άδεια για την κατάρτιση συναλλαγής της ΟΛΠ Α.Ε. με την εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.» (περαιτέρω, «ΣΕΠ Α.Ε.»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ΟΛΠ Α.Ε.

Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCO SHIPPING (Hong Kong) Limited» και η ΣΕΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCO SHIPPING Ports Limited» είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018, ως απώτερες θυγατρικές της «China COSCO SHIPPING Corporation Limited» («COSCO SHIPPING Group»).

Αντικείμενο της συναλλαγής θα είναι η παροχή από την ΣΕΠ Α.Ε. προς την ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας του Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε. και τα κύρια σημεία της σύμβασης, η οποία υπεγράφη σήμερα 01/04/2020, με συνήθεις εμπορικούς όρους, είναι τα ακόλουθα: Η ΣΕΠ A.E. θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε σχέση με τη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι, προκειμένου η ΟΛΠ A.E. να επιτύχει:

(i) τη συνολική αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΜΠΟ,

(ii) την αύξηση της συνολικής διακίνησης του Προβλήτα I του λιμένα του Πειραιά,

(iii) τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα I. Η αμοιβή της ΣΕΠ Α.Ε. θα είναι πάγια ετήσια αμοιβή υπηρεσιών εξήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (67.000,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ, πλέον αμοιβής διαχείρισης τεσσάρων Ευρώ (4 ευρώ) ανά κίνηση για όσες κινήσεις ξεπεράσουν τον στόχο διακίνησης που θα συμφωνείται εκάστοτε και ο οποίος για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2021 θα είναι 650.000 TEU, με την ΣΕΠ Α.Ε. να εγγυάται διακίνηση για το διάστημα αυτό όχι λιγότερων από 500.000 TEU. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης και δικαίωμα καταγγελίας κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης (τριάντα ημερών για σπουδαίο λόγο, άλλως έξι μηνών για οποιονδήποτε άλλο λόγο). Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό και τυχόν διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία, σύμφωνα με τα ICC Rules.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v