Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Μικρή μεταβολή σε κέρδη και τζίρο το 2019

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρουςτου Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,40 εκ. ευρώ από 3,49 εκ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,12%. Το πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών στα πλαίσια της πανδημίας.

ΕΛΤΟΝ: Μικρή μεταβολή σε κέρδη και τζίρο το 2019

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΤΟΝ στη χρήση του 2019 ανήλθε σε 131,2 εκ. ευρώ έναντι 132,7 εκ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας μικρή μείωση 1,12 %. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 86,68 εκ. ευρώ από 85,68 εκ. ευρώ το 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 1,17%. Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2019, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην Εταιρία με 15,31% όσο και στον Όμιλο με 15,49% (τα αντίστοιχα ποσοστά το 2018 ήταν 15,79% στην Εταιρία και 15,58% στον Όμιλο), τονίζει η ΕΛΤΟΝ στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2019 σε 7,65 εκ. ευρώ από 7,26 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 5,38%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2019 σε 5,75 εκ. ευρώ από 6,01 εκ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 4,23%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 4,31 εκ. ευρώ από 4,74 εκ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας μείωση 8,98%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 4,71 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,86% έναντι των 5,11 εκ. ευρώ που ήταν το 2018.
Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,25 εκ. ευρώ από 3,28 εκ. ευρώ το 2018, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,94%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,40 εκ. ευρώ από 3,49 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 2,62%.

Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 2019

Η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση περιγράφει συνοπτικά τις μεταβολές και σε άλλα βασικά μεγέθη κατά τη χρήση 2019. Οι σημαντικότερες μεταβολές έχουν ως εξής :

  • Τα αποθέματα λήξης του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά 358.294 ευρώ και 1.392.814 ευρώ αντίστοιχα ήτοι μείωση ποσοστού 1,52% και 10,44% αντίστοιχα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση με το κύκλο εργασιών στον Όμιλο και σημειώνοντας μια μικρή μείωση στη μητρική (2019 και 2018 αντίστοιχα, Όμιλος 17,64% και 17,71%, Εταιρία 13,78% και 15,57%).
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν μείωση κατά 294.914 ευρώ και 426.837 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 11,21% και 24,99% αντίστοιχα.
  • Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρίας στην κλειόμενη χρήση 2019 παραμένει στα ίδια επίπεδα παρουσιάζοντας οριακή μείωση 3.206 ευρώ ήτοι ποσοστό 0,02%.
  • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση κατά 1.360.475 ευρώ και 1.612.620 ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 2,63% και 3,44% αντίστοιχα.
  • Με την από 12/06/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 1.603.811,22.

Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών στα πλαίσια της πανδημίας COVID19

Σχέδια Δράσης – Ευκαιρίες

Η ΕΛΤΟΝ τονίζει στην ανακοίνωσή της πως από τις πρώτες στιγμές της εμφάνισης του COVID19, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, ενώ η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων της εταιρείας, πλήρως ευθυγραμμισμένη με όλα τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει διασφαλίσει την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού μας αλλά και την εύρυθμη επιχειρησιακή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων μας.

Η ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία έχει συσταθεί από τον Όμιλο και αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, αξιολογεί διαρκώς τις εξελίξεις, αναλύει τις επιπτώσεις αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, καταστρώνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα σχέδια δράσης ώστε να θωρακισθεί η θέση του Ομίλου.

Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία του Ομίλου, η ΕΛΤΟΝ δεν έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα – σε αντίθεση με επιχειρήσεις που έχουν αναγκασθεί να αναστείλουν ή να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.

Όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως λειτουργικές, ενώ δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που έχει επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίζει χωρίς διακοπή να παραδίδει προϊόντα σε ολόκληρη την περιοχή που καλύπτει ο Όμιλος, διασφαλίζοντας έτσι, στο μέτρο που της αναλογεί, τη λειτουργία των πελατών της, και μέσω αυτών της οικονομίας.

Αναφορικά με την ασφάλεια των ανθρώπων της εταιρείας, η ΕΛΤΟΝ υπογραμμίζει πως από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε να μειώσει την εξάπλωση του ιού. Όλοι οι εργαζόμενοι που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι εφαρμόζουν ήδη την τηλεργασία, ενώ τα ταξίδια έχουν σταματήσει.

Έχει ήδη εφαρμόσει ολοκληρωμένα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για την παρακολούθηση και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της, ενώ έχει ήδη δημιουργηθεί μία εφεδρική ομάδα εργαζομένων για τυχόν έκτακτες ανάγκες. Η ομάδα ασφαλείας που εργάζεται στις εγκαταστάσεις λειτουργεί "σε κατάσταση κοινωνικής αποστασιοποίησης" σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και τα νέα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας που απαιτούνται.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, "στην ΕΛΤΟΝ αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μπροστά σε μία πρωτοφανή περίοδο όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο διατάραξης της κανονικής ροής του εφοδιασμού στο επόμενο διάστημα, καθώς ο COVID19 μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, εντείνοντας τοπικούς περιορισμούς.

Μολονότι το εύρος των άμεσων και έμμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την πανδημία είναι ακόμα ασαφές, θεωρούμε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ομαλότητα της δραστηριότητάς μας :

- Περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.
- Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εν εξελίξει έργων πληροφορικής.
- Επιπτώσεις από την πανδημία στην αγορά του τουρισμού, του horeca και προσωρινά τουλάχιστον - και έως την ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων - του κατασκευαστικού κλάδου.
- Καθυστερήσεις στην εξέλιξη των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου μας, τα οποία επισημαίνεται ότι επί του παρόντος παραμένουν εν ισχύ.

Πέραν της συνεχιζόμενης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από την πανδημία, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο παρακολούθησης για τη διασφάλιση και προστασία της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Απέναντι στην αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης, ο Όμιλος διαθέτει πολύ καλή χρηματοοικονομική θέση, διαθέσιμη και αυξημένη ρευστότητα, και ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας προϊόντων ώστε να στηρίξει τις ανάγκες της βιομηχανίας και εν γένει της παραγωγικής δομής των οικονομιών του χώρου ευθύνης μας.

Με αυτό τον τρόπο, για μια ακόμη φορά κατά την τελευταία 5ετία, θωρακίζουμε την αγορά από κενά και ελλείψεις, ενώ διασφαλίζουμε τη συνέχεια της επιχειρησιακής λειτουργίας των πελατών μας αλλά και των στόχων των προμηθευτών μας.

Διανύοντας με σθένος αυτήν την παγκοσμίως πρωτόγνωρη περίοδο, οι όποιες επιπτώσεις στα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τις αναδυόμενες εξελίξεις, οι οποίες είναι προφανώς πέρα από τον έλεγχο οποιουδήποτε οργανισμού, και δεν μπορούν να εκτιμηθούν εύλογα επί του παρόντος.

Η ΕΛΤΟΝ, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην κοινωνία αλλά και στο κύρος της, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, παρακολουθεί διαρκώς τα νέα δεδομένα και εφαρμόζει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει τη λειτουργία και τη δυναμική του Ομίλου μας".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v