Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Άνοδος κερδών και μέρισμα €0,0632/μετοχή

Η Flexopack αύξησε τις πωλήσεις της από τα 84,5 στα 89,3 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τα 7,096 στα 7,195 εκατ. ευρώ.

Flexopack: Άνοδος κερδών και μέρισμα €0,0632/μετοχή

Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που σημείωσε η Flexopack το 2019 σε συνδυασμό με την ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου συνέβαλαν έτσι ώστε η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας να προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,0632 ευρώ ανά μετοχή (περυσινή χρηματική διανομή 0,06 ευρώ ανά μετοχή).

Ειδικότερα, η Flexopack το 2019:

• Αύξησε τις πωλήσεις της από τα 84,5 στα 89,3 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τα 7,096 στα 7,195 εκατ. ευρώ.

• Σημείωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 13,2 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων χρηματοδότησε επενδύσεις ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, διένειμε κεφάλαια στους μετόχους και περιόρισε σε πολύ χαμηλά επίπεδα τον καθαρό της δανεισμό.

Παράλληλα, η διοίκηση της εισηγμένης σημειώνει σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 στα οικονομικά της αποτελέσματα:

«Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, ουδεμία ουσιωδώς αρνητική επίπτωση υφίσταται στην δραστηριότητα της Εταιρείας και ειδικότερα στην παραγωγή, στις πωλήσεις και στην εφοδιαστική της αλυσίδα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καθόσον δεν μπορούν να προσδιορισθούν χρονικά η διάρκεια της κρατούσας πανδημίας καθώς και η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, δεν μπορούν να εξαχθούν με βεβαιότητα ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τους κινδύνους, την επίδραση και τις πιθανές επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο η οικονομική κατάσταση και οι επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου να επηρεαστούν αρνητικά.

Ο Όμιλος, τόσο κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, όσο και κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς πιστωτές».

Τέλος, η εισηγμένη εστιάζει στον κίνδυνο που ενδεχομένως να προκύψει λόγω της δρομολογούμενης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνεται περίπου το 10% των πωλήσεων του Ομίλου, το οποίο ενδεχομένως να επηρεαστεί από το έτος 2021 λόγω αβεβαιοτήτων περί πιθανών δασμών και μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η ανακοινωση της εταιρείας

Οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της χρήσης 2019, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2018 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως:

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 89,277 εκατ. ευρώ, έναντι 84,492 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 77,260 εκατ. ευρώ, έναντι 72,424 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 5,66% και 6,68% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,656 εκατ. ευρώ, έναντι 14,274 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,68% και σε εταιρικό επίπεδο σε 13,991 εκατ. ευρώ έναντι 13,489 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,72%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 9,485 εκατ. ευρώ, έναντι 9,872 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 3,92% και για την Εταιρεία σε 9,795 εκατ. ευρώ έναντι 10,148 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,48%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,195 εκατ. ευρώ, έναντι 7,096 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,40% και για την Εταιρεία σε 7,598 εκατ. ευρώ, έναντι 7,602 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,05%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v