Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 6 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Στις 6 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Απριλίου 2020, το διανεμηθέν μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε 6.600.882,48 ευρώ. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρία (σύνολο 514.620) συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 26.989.057 μετοχές (από 27.503.677 που είναι το σύνολο μετοχών της Εταιρίας) και διαμορφώνεται σε 0,244576 ευρώ ανά μετοχή. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,232347 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 (αποκοπή Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως:

1.      Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2.      Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς από Τρίτη 12 Μαΐου 2020 για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3.      Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

4.      Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η είσπραξη του μερίσματος στις περιπτώσεις (2) και (3) παραπάνω είναι δυνατή μέχρι 31.12.2025 (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή-Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v