Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 27/5 η ΓΣ για τη διανομή έκτακτου μερίσματος

Την απόφαση περί διανομής έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού 29.933.146,98 ευρώ, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015, καλείται να εγκρίνει η ΓΣ.

Jumbo: Στις 27/5 η ΓΣ για τη διανομή έκτακτου μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Jumbo την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00, στο Μοσχάτο, από την έδρα της Εταιρείας (Κύπρου 9 & Ύδρας).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της από 21.1.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί διανομής σε αυτούς έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού €29.933.146,98, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από την 1.7.2019 έως την 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ (γ)’ άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2019 έως 31.12.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.

7. Υποβολή και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την κλειόμενη κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 27.5.2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, από την έδρα της εταιρείας στο Μοσχάτο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v