Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπενού: Στις 8 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Την διάθεση\ αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και την διανομή μερίσματος, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Μύλοι Κεπενού: Στις 8 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν οι Μύλοι Κεπενού την 8 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διαταξης:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών

Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την τρέχουσας εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για την χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.20219.

Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει .

Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ περαιτέρω εναρμόνισης των διατάξεων αυτού με εκείνες του Ν. 4548/2018, για σκοπούς καλύτερης λειτουργικότητας.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v