Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Στα €3,21 εκατ. τα EBITDA 9μήνου

Η εταιρεία εμφανίζει αυξημένα τα οικονομικά της μεγέθη στο 9μηνο και στο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 202.

Μύλοι Κεπένου: Στα €3,21 εκατ. τα EBITDA 9μήνου

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη Γ΄ τριμήνου της χρήσης 2022 καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητα της.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 20,53 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022 και ευρώ 55,24 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι ευρώ 12,97 εκατ. και ευρώ 32,47 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε ευρώ 1,19 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022 και ευρώ 3,21 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι ευρώ 0,83 εκατ. και ευρώ 1,94 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ευρώ 0,91 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022 και ευρώ 2,4 εκατ. για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι ευρώ 0,56 εκατ. και ευρώ 1,13 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021. Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας κατά την 30.09.2022 ανήλθε σε ευρώ 30,58 εκατ. μειωμένος κατά ευρώ 0,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο 2022. Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 30.09.2022 ανήλθαν σε ευρώ 17,74 εκατ. και ευρώ 17,58 εκατ. την 30.06.2022.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία

Η εταιρεία εμφανίζει αυξημένα τα οικονομικά της μεγέθη στο 9μηνο και στο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές πώλησης το πρώτο 6μηνο του 2022 σε αντιστάθμιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών και την αύξηση του μεταφορικού κόστους (ναύλα).

Ειδικότερα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 58,2% στο Γ΄ τρίμηνο του 2022 και κατά 70,1% την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 42,6% και 65,3% αντίστοιχα. Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας μειώθηκε κατά ευρώ 0,4 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2022. Υπάρχει αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς ομολογιακά δάνεια της εταιρείας είναι πληρωτέα το αμέσως επόμενο έτος. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2022, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, με απόφαση της Γ.Σ των μετόχων της 5.8.2022, στο Γ’ τρίμηνο 2022 η Εταιρεία διένειμε μέρισμα ύψους ευρώ 0,31 εκ. Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον με έμφαση στην συνέχεια των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, το υψηλό κόστος ενέργειας καθώς και τις πληθωριστικές τάσεις που κυριαρχούν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v