Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Την αλλαγή επωνυμίας και την επέκταση σκοπού ενέκρινε η ΓΣ

Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε η Audiovisual.

Audiovisual: Την αλλαγή επωνυμίας και την επέκταση σκοπού ενέκρινε η ΓΣ

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Audiovisual, που πραγματοποιήθηκε την 27η Μαΐου 2020, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 119.362.028 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 92,16 % του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι παριστάμενοι ομόφωνα έλαβαν τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(1) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της.

(2) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της.

(3) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα τη χορήγηση ειδικής άδειας με ισχύ έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 - 101 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση των κάτωθι συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη και, συγκεκριμένα, την κατάρτιση:

(α) σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «DOSON INVESTMENTS COMPANY LIMITED» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας ύψους 14.870.137,00 ευρώ και

(β) σύμβασης στερητικής αναδοχής χρέους, στην οποία θα συμβάλλονται (i) η Εταιρεία υπό την ιδιότητα του αρχικού οφειλέτη, (ii) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DOSON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του νέου οφειλέτη και (iii) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του δανειστή, για ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας ύψους 8.010.706,00 ευρώ.

(4) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη δυνατότητα της Εταιρείας να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού ή άλλων Πιστωτικών Οργανισμών ή και Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Α.Ε.ΔΑ.Δ.Π.) και ακόμη Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Εταιρειών Λειτουργικής Μίσθωσης, και υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών και εν γένει υπέρ συνδεδεμένων με αυτή μερών και προς τούτο εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση εγγύησης κατά τα προεκτεθέντα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v