Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση πωλήσεων και άνοδο 32% στα EBITDA της MIG

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του oμίλου έφτασαν το €1.067,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε €144,8 εκατ. Πώς επέδρασε η πανδημία στις θυγατρικές του ομίλου. Αίτημα για παράταση των δανείων που λήγουν εντός του 2020.

Αύξηση πωλήσεων και άνοδο 32% στα EBITDA της MIG

Με βελτιωμένα έσοδα και σημαντική άνοδο των EBITDA ολοκληρώθηκε το 2019 για τον όμιλο της MIG. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη έχουν ως εξής:

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG το 2019, επισημαίνονται τα εξής:

* Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €405,4 εκ. το 2019 έναντι 365,4 εκ. το 2018
παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Επισημαίνεται ότι η «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» («HSW») ενοποιείται
πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου του 2019. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018). Σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, εάν δηλαδή η HSW ενοποιείτο για ολόκληρη τη χρήση του 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν σε 2,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €78,0 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση €21 εκ. (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτέλεσμα κυρίως των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW. Ο όμιλος ATTICA με στόλο 30 πλοίων είναι η ηγέτιδα ακτοπλοϊκή εταιρία στην Ελλάδα και εντός του 2019 μετέφερε 7 εκ. επιβάτες, περισσότερα από 1 εκ. Ι.Χ. οχήματα και 390.000 φορτηγά οχήματα.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €629,3 εκ. αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2018 (€606,6 εκ. το 2018). Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €68,7 εκ. έναντι €59,1 εκ. το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε €64 εκ. (+8% σε σχέση με το 2018). Οι κλάδοι του ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Όμιλος SingularLogic: Η υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τη διενέργεια των εκλογικών αναμετρήσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και των κερδών EBITDA. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €46,9 εκ. (+13% σε σχέση με το 2018) ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,6 εκ. έναντι €1,7 εκ. το 2018. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε θετική επίδραση στο EBITDA του 2019 κατά €1 εκ. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των  χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

Οι συνέπειες της Covid-19

Η εμφάνιση της πανδημίας COVID – 19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η εμφάνιση της πανδημίας αναχαίτισε τις ευνοϊκές προοπτικές που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του έτους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναμένεται μείωση του ΑΕΠ, η οποία εκτιμάται ότι θα προέρχεται σχεδόν από το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, με τους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του εμπορίου και της ψυχαγωγίας να επηρεάζονται περισσότερο.

Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας ενέχει σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως τον επακριβή καθορισμό του πλαισίου επιστροφής στην κανονικότητα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, των μέτρων στήριξης της Πολιτείας προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και τον βαθμό αποκατάστασης της τουριστικής κίνησης.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια ενός θετικού πρώτου διμήνου για όλες τις θυγατρικές του Ομίλου, οι επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης που ελήφθησαν από το Μάρτιο, άρχισαν να επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με διαφορετικά αποτελέσματα για την κάθε μια. Ειδικότερα, οι πωλήσεις των κλάδων γαλακτοκομικών και των κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia
παρουσίασαν αυξητικές τάσεις κατά τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο εξορθολογίστηκαν και κινήθηκαν στις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις σε προϊόντα υψηλής αποθεματοποίησης.

Αντιθέτως, η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τόσο του κλάδου μεταφορών (ATTICA), όσο και του κλάδου εστίασης (του ομίλου Vivartia) κατά την περίοδο που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων για το υπόλοιπο του 2020. Παρόλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαΐου τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρχίσει να αίρονται, με σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα οι αρχικές εκτιμήσεις των διοικήσεων των θυγατρικών είναι ότι για τους μεν κλάδους γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων τροφίμων του ομίλου Vivartia οι πωλήσεις θα είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις δραστηριότητες του Ομίλου που πλήττονται από την πανδημία (μεταφορές, εστίαση), αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% - 40%, συνεπεία κυρίως της μείωσης της τουριστικής κίνησης και της μειωμένης εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης λόγω της πανδημίας.

Η πτώση του κύκλου εργασιών στις εν λόγω δραστηριότητες λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργική τους κερδοφορία και ενδεχομένως να δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για το 2020.

Στη βάση αυτή, η Διοίκηση του Ομίλου και οι Διοικήσεις όλων των θυγατρικών του Ομίλου, αξιολογώντας σε συνεχή βάση τα νέα δεδομένα, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας. Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται η μείωση του λειτουργικού κόστους, η επαναθεώρηση μεγάλου αριθμού συμφωνιών συνεργασιών και η επαναδιαπραγμάτευση πιστωτικών ορίων και των σχετικών όρων τους. Στο πλαίσιο αυτό και λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η μητρική Εταιρία έχει αιτηθεί την παράταση των δανείων της που λήγουν κατά την τρέχουσα περίοδο.

Παναγιώτης Θρουβάλας: Στόχος η αντιμετώπιση των προκλήσεων

«To 2019 ήταν μια ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά για τον Όμιλο. Συνεχίστηκε η βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των θυγατρικών και κατ’ επέκταση του Ομίλου και τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον», τονίζει ο πρόεδρος του ομίλου.

«Ο στόχος μας για το 2020 ήταν διττός: Αφενός να συνεχισθεί η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών του Ομίλου με επέκταση των δραστηριοτήτων τους, λειτουργική αναδιάρθρωση και στοχευμένα επενδυτικά πλάνα και αφετέρου με την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου μέσω ενεργειών αναχρηματοδότησης ή/και μείωσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Τα θετικά αποτελέσματα όλων των θυγατρικών του Ομίλου κατά το πρώτο δίμηνο του 2020, μας έδωσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι η επίτευξη των υψηλών στόχων του 2020 ήταν εφικτή. Όμως, η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 επηρέασε αρνητικά όλες τις ανωτέρω σχεδιαζόμενες ενέργειες και στο πλαίσιο των νέων πρωτόγνωρων συνθηκών αναπροσαρμόσθηκαν οι στόχοι και οι λειτουργίες τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών του Ομίλου. Με προτεραιότητα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των συνεργατών και των πελατών, επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρειών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (από τους παραγωγούς α’ υλών και τα εργοστάσια παραγωγής μέχρι τον τελικό καταναλωτή, τις Μεταφορές κ.ο.κ.). Πράγμα που επετεύχθη. Επιδίωξη μας παραμένει η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των νέων προκλήσεων έτσι ώστε η έξοδος από την
πανδημία να μας βρει ισχυρούς για το μέλλον.

Αθανάσιος Παπανικολάου: Θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια με τις μικρότερες απώλειες

«Κατά το 2019 ο Όμιλος κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά του αποτελέσματα και τα
χρηματοοικονομικά του μεγέθη, ενώ παράλληλα παρέμεινε ηγέτης σε όλους τους βασικούς κλάδους
δραστηριοποίησης του. Η βελτίωση στον κύκλο εργασιών κατά 7,2% και στο EBITDA κατά 32,1%
αναδεικνύουν ότι οι κινήσεις που έγιναν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν είχαν θετική επίδραση στα
αποτελέσματα των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου. Ειδικότερα για τον όμιλο Vivartia, η Δέλτα διατήρησε την ηγετική της θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών και σε πολλές υποκατηγορίες προϊόντων βελτίωσε σημαντικά τα μερίδια της, απόρροια των καινοτομιών και της επικοινωνίας που επελέγησαν.

Αντίστοιχα, ο Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την ηγετική του θέση στον κλάδο κατεψυγμένων, παραμένοντας
ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, ο κλάδος της Εστίασης ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε αεροδρόμια της Fraport (δημιουργώντας 10 νέα σήματα) και στους αυτοκινητοδρόμους (ΣΕΑ). Ταυτόχρονα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του e-ordering για όλα τα σήματα μας, αναβαθμίζοντας και προσαρμόζοντας όπου χρειάστηκε το προϊοντικό του portfolio.

Αναφορικά με τον κλάδο των μεταφορών, η Attica παρέμεινε η Νο 1 εταιρία στο χώρο της ακτοπλοΐας, τόσο σε επιβάτες όσο και σε μεταφορικό έργο, ενώ η επιτυχής ενσωμάτωση της HSW, ανέδειξε σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρίας για την επόμενη μέρα.

Προφανώς η εμφάνιση της πανδημίας ανέκοψε αυτή τη θετική τάση και πορεία όπως αναφέρθηκε και
ανωτέρω. Είναι όμως σαφές ότι ο Όμιλος MIG μέσω του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του και την παρουσία του σε ισχυρούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται με την ανάκαμψη της χώρας την επόμενη μέρα (τουρισμός, τρόφιμα), θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά που όλοι πλέον γνωρίζουμε, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v