«Αντεξαν» τα έσοδα της Εθνικής Ασφαλιστικής το Q1

Οριακή αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% το α' τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,7 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019.

«Αντεξαν» τα έσοδα της Εθνικής Ασφαλιστικής το Q1

Η Εθνική Ασφαλιστική μέσα σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον Covid-19, κατάφερε να σημειώσει οριακή αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% το α' τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €174,4 εκατ. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,7 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, το α' τρίμηνο του 2020, ανερχόμενα σε €133,4 εκατ. έναντι €132,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αύξηση παραγωγής κατά 2,2% κατέγραψαν και οι Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €41,0 εκατ. έναντι €40,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2019, προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των εργασιών λιανικής του Κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση της αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ως απόρροια της αβεβαιότητας και των υψηλών ρευστοποιήσεων που επέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία της Covid-19. Κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια τη Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 31 Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκαν σε €982,0 εκατ., μειωμένα κατά €80,1 εκατ. σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019 (€1.062,1 εκατ.). Ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.

Η Εθνική Ασφαλιστική παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός. Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας παραμένει η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία επικαιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan - “BCP”), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη της Covid-19.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v