Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Στις 9/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Την πολιτική αποδοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Inform Λύκος.

Inform Λύκος: Στις 9/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Inform Λύκος την 09.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 4 (διάρκεια) του καταστατικού της εταιρείας.

Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v