Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intracom: Καθαρά κέρδη €500 χιλ. έναντι ζημιών το 2019

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε €4,9 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, οι ενοποιηµένες πωλήσεις αυξήθηκαν στα € 522,8 εκατ., έναντι €470,7 εκατ. πέρυσι.

Intracom: Καθαρά κέρδη €500 χιλ. έναντι ζημιών το 2019

Η Intracom ανακοίνωσε τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα για το 2019, σύμφωνα με τα οποία οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανέρχονται σε € 522,8 εκατ., αυξηµένες κατά 11,1 % σε σχέση µε το 2018, που διαµορφώθηκαν σε €470,7 εκατ.

Σηµαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων είναι η INTRAKAT µε αύξηση πωλήσεων 23%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Οµίλου διαµορφώθηκε σε € 37,1 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε € 4,9 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. το 2018. Κέρδη µετά φόρων € 0,5 εκατ. έναντι ζηµιών -€ 2,3 εκατ. το 2018.

Ο Όµιλος INTRAKAT κατέγραψε αυξηµένες πωλήσεις κατά € 54 εκατ. και αυξηµένη κερδοφορία. Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του διαµορφώθηκαν σε € 286 εκατ. από € 232,1 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%. Η αύξηση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη αµιγώς κατασκευαστικών έργων.  O όµιλος κατέγραψε αύξηση στη λειτουργική του κερδοφορία µε EBITDA € 15,7 εκατ. έναντι € 9,9 εκατ. το 2018. Σηµαντική αύξηση στην κερδοφορία του µε κέρδη προ φόρων € 2,3 εκατ., έναντι € 0,6 εκατ. το 2018.

Ο Όµιλος INTRAKAT µέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις € 80 εκατ., διαµορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 ύψους € 375 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, έχει µειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 208 εκατ., για τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή τους.

Ο Όµιλος INTRASOFT INTERNATIONAL καταγράφει ενοποιηµένες πωλήσεις € 178,1 εκατ. έναντι € 169,9 εκατ. το 2018. &ιαµορφώνει κέρδη προ φόρων € 3,2 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το 2018.

Ο Όµιλος INTRASOFT έχει µπει σε εξαιρετική επιτυχηµένη πορεία διεκδίκησης νέων έργων. Μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συµβάσεις αξίας € 238 εκατ., µε αποτέλεσµα τo ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων την 31/12/2019 να ανέρχεται σε € 417 εκατ.

Η IDE κατέγραψε πωλήσεις € 46,2 εκατ., έναντι € 59,8 εκατ. το 2018. Παρά τη µείωση στις πωλήσεις, η εταιρεία ενίσχυσε τα περιθώρια κερδοφορίας της (ως ποσοστό επί των πωλήσεών της), µετριάζοντας την µείωση στα κέρδη της. Υπενθυµίζουµε ότι η IDE στο Η1 2019 είχε καταγράψει υστέρηση πωλήσεων και ζηµιές.

Οπως είχαµε ενηµερώσει και τότε, στο τέλος του έτους η εταιρία ανέκτησε την υστέρηση στις πωλήσεις και υπερκάλυψε τις ζηµιές του Η1 2019. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε € 111 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραµµένες συµβάσεις ανήλθαν σε € 76 εκατ.

Ο όµιλος της INTRADEVELOPMENT αποτελεί για την Intracom Holdings το όχηµα δραστηριοποίησής της στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων. Ο όµιλος µέσα στο 2019 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών € 6,2 εκατ., κατέγραψε λειτουργικά κέρδη € 0,3 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. το 2018 και αποτέλεσµα προ φόρων -€ 1,2 εκατ. έναντι - € 0,8 εκατ. το 2018.

Όπως είχαµε ενηµερώσει µε το δελτίο τύπου για το Η1 2019, η Κ-WIND λόγω εξαιρετικά κακών καιρικών συνθηκών κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, δεν ακολούθησε την υπεραπόδοση του αντίστοιχου διαστήµατος του 2018. Με εξαιρετικά καλούς επόµενους µήνες η υστέρηση στις πωλήσεις περιορίστηκε σηµαντικά. Η εταιρία διαµόρφωσε για το 2019 κύκλο εργασιών € 5,0 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. το 2018, EBITDA 3,6 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 0,7 εκατ.

Οι πωλήσεις της µητρικής εταιρίας παρέµειναν στα επίπεδα του 2018. Το αποτέλεσµα της INTRACOM HOLDINGS ανήλθε σε €-10,8 εκατ. και προσδιορίστηκε κυρίως από αποµείωση θυγατρικής εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v