Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αίτηση επικύρωσης της νέας συμφωνίας εξυγίανσης από τη Βαράγκης

Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2020.Η Εταιρία εκτιμά ότι οι όροι της νέας συμφωνίας εξυγίανσης διασφαλίζουν την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

Αίτηση επικύρωσης της νέας συμφωνίας εξυγίανσης από τη Βαράγκης

H ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια απορριπτικής απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών επί της από 13.6.2019 συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία είχε περιέλθει με πιστωτές της, σύναψε και έχει καταθέσει προς επικύρωση νέα συμφωνία εξυγίανσης, έχοντας εξασφαλίσει εκ νέου την αναγκαία στήριξη ικανού ποσοστού πιστωτών.

Δικάσιμος για την εξέταση της εν λόγω αίτησης ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2020.

Το αίτημα για προστασία κατά τη διάρκεια της εκδίκασης θα δικαστεί με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατά την ίδια ημερομηνία. Αίτημα για προσωρινή προστασία δεν έγινε δεκτό.

Η Εταιρία εκτιμά ότι οι όροι της νέας συμφωνίας εξυγίανσης διασφαλίζουν την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

Ενημερωτικά, με βάση τη νέα συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,9% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», έναντι τιμήματος 2.592 χιλ. Ευρώ και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των μετοχών του νέου φορέα, πλην μίας, ανήκει στην κυπριακή εταιρία με την επωνυμία «Vericon Professional Services Ltd», συμφερόντων τρίτου επενδυτή που δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της Εταιρίας.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 97% του ενεργητικού της Εταιρίας συνολικού ύψους 3.233 χιλ. € και συγκεκριμένα το ακίνητο – μονάδα παραγωγής στο Σχηματάρι Βοιωτίας με όλα του τα προσαρτήματα, η πλειοψηφία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρίας, καθώς και οι συμμετοχές της εταιρίας στις θυγατρικές της Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα Η.Α.Ε. και Schemata Interiors and Trading WLL στο Κατάρ.

Στον νέο φορέα μεταβιβάζονται επίσης υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, αξίας 3.189 χιλ. €, οι οποίες αφορούν το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και τη Vericon Professional Services Ltd, η οποία παρείχε ενδιάμεση χρηματοδότηση σε εκτέλεση της από 13.6.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί. Αυτονόητα η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η συνέχιση της τρέχουσας δραστηριότητας της Εταιρίας, η λειτουργία των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της Συμφωνίας Εξυγίανσης επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων που έχει ήδη αναλάβει η Εταιρία στο Κατάρ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v