Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Στις 15/7 η ΓΣ για διάθεση κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Την διάθεση κερδών και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει η ΓΣ της εταιρείας.

Autohellas: Στις 15/7 η ΓΣ για διάθεση κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Autohellas την 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2019, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2019.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

6. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020.

7. Τροποποίηση της από 18.12.2019 εγκριθείσας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

11. Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v