Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Κατά 51,2% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 75.260.252,50 διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη.

Trastor: Κατά 51,2% καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η «TRASTOR»  γνωστοποιεί προς τους κυρίους Μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εν μέρει με καταβολή μετρητών και εν μέρει με συμψηφισμό απαίτησης και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12.12.2019 δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την απόφαση της από 29.10.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε από τις 15.06.2020 έως και τις 29.06.2020, καλύφθηκε κατά 51,2%, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, ποσοστό 20,6%, καλύφθηκε κατά ποσό € 14.949.999,90 (16.611.111 νέες μετοχές) με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμης απαίτησης η οποία απαίτηση απορρέει από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε με την από 29.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (αφορά την απαίτηση της WRED LLC από την Εταιρεία).

Ποσοστό 30,7%, καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μετόχους με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού €22.263.918,30, ποσό που αντιστοιχεί σε 24.737.687 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής καλύφθηκε ποσοστό 0,002% με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού € 1.800,00, ποσό που αντιστοιχεί σε 2.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Συνολικά αντλήθηκε ποσό ύψους € 37.215.718,20, που αντιστοιχεί σε 41.350.798 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 και τιμή διάθεσης € 0,90.

Οι νέες μετοχές που διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής ικανοποίησαν πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους, ενώ 39.339.855 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, δηλαδή κατά € 20.675.399,00, με την έκδοση 41.350.798 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη και ποσό € 16.540.319,20 πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 30.06.2020 απόφασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της μερικής κάλυψης της αύξησης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 75.260.252,50 διαιρούμενο σε 150.520.505 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 έκαστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ευχαριστεί θερμά τους Μετόχους/Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία, Χειμάρρας 5, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι (Αρμόδια η κα Άννα Παρίση, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, τηλ: 210 69 10 016).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v