Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Newsphone: Τα ποσοστά των βασικών μετόχων που επιδιώκουν τον έλεγχο της εταιρείας

Οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν από κοινού 18.656.527 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,99% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.

Newsphone: Τα ποσοστά των βασικών μετόχων που επιδιώκουν τον έλεγχο της εταιρείας

H Newsphone Hellas γνωστοποιεί ότι τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι «Βασικοί Μέτοχοι») υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (η «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ»).

Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων.

Περαιτέρω, δυνάμει της Συμφωνίας Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούσαν από κοινού 15.337.102 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 55,07% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία και υπερέβησαν το όριο του 33,33%. Λόγω της υπέρβασης του ορίου του 33,33% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3461/2006.

Στη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν όπως την συνεπαγόμενη υποχρεωτική δημόσια πρόταση διενεργήσει η εταιρία ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ. 

Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ξεκίνησε τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης την 24.06.2020.

Οι Βασικοί Μέτοχοι, κατέχουν μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ως εξής:

Μέτοχος

 

Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

 

Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση***

 

Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση***

 

Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

 

Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση***

 

Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση***

Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου

7.002.284

18.348.342

65,89%

7.002.284

18.656.527

 

66,99%

Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου

3.475.475

18.348.342

65,89%

3.475.475

18.656.527

66,99%

Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου

2.441.343

18.348.342

65,89%

2.441.343

18.656.527

66,99%

PULCLAIR COMPANY LTD*

2.095.000

2.095.000

7,52%

2.095.000

2.095.000

7,52%

PANFORCE LIMITED**

323.000

323.000

1,16%

323.000

323.000

1,16%

ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ****

3.011.240

3.011.240

10,81%

3.319.425

3.319.425

11,92%

Σύνολο

  

65,89%

 

18.656.527

66,99%


* Η PULCLAIR COMPANY LTD ανήκει κατά 100% στον κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη.

** Η PANFORCE LIMITED ανήκει κατά 100% στον κ. Ευστράτιο Απέργη.

*** Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών και το αντίστοιχο ποσοστό ως προς τους Βασικούς Μετόχους προκύπτει αφού προστεθούν τα δικαιώματα ψήφου και μετοχές των PULCLAIR COMPANY LTD, PANFORCE LIMITED και ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

****Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη). Άρα η και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED κατέχει μέσω της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Συνεπώς, οι Βασικοί Μέτοχοι ασκούν από κοινού 18.656.527 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,99% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v