Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια

Η επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5,431 εκατ. ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,09 ευρώ (από 0,58 ευρώ σε 0,49 ευρώ) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου (0,09 ευρώ ανά μετοχή) βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Πέμπτη 06.08.2020 (αποκοπή την Τετάρτη 05.08.2020, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 12.08.2020 από την πληρώτρια τράπεζα Πειραιώς, ως ακολούθως:

Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνον επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Πειραιώς.

Από την 18 Αυγούστου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Πειραιώς, για τους υπόλοιπους επενδυτές. Για την πληρωμή από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Από την Παρασκευή 02.01.2026, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας.

Η ημερομηνία αποκοπής (Τετάρτη 05.08.2020) είναι πριν από την λήξη (στις 18.09.2020) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της ΕΧΑΕ, και πριν από την λήξη (στις 21.08.2020) του ΣΜΕ με υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/ATHEX LARGE CAP (στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει η Εταιρεία).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v