Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Μοτοδυναμική: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η  Μοτοδυναμική αποφάσισε την έναρξη του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας  με  σκοπό  την  πιθανή  μελλοντική  διάθεσή  τους  στο  προσωπικό,  σύμφωνα  με  την  από  26.06.2020  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  της  Συνέλευσης και με τους ακόλουθους όρους:

α. Ο ανώτατος αριθμός  των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που  αντιστοιχούν σε  ποσοστό  5% (και  άρα  σε  μικρότερο  του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,  

β.  Η  ανώτατη  τιμή  αγοράς  των  μετοχών  ορίζεται  σε  € 3,00  ενώ  η  κατώτατη σε € 0,36, και   

γ.  Το  χρονικό  διάστημα  εντός  του  οποίου  θα  πραγματοποιηθούν  οι  αγορές  των  μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022

Οι  αγορές  των  ιδίων  μετοχών  θα  πραγματοποιούνται  μέσω  του  μέλους  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών «ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A.». 

Το  τελικό  ποσό που θα διατεθεί από την Εταιρία και ο τελικός αριθμός των ίδιων μετοχών που  θα  αγορασθούν  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος,  θα  εξαρτηθεί  από  τις  εκάστοτε  συνθήκες της Εταιρίας και της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v