Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Doppler: Στις 2/9 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Doppler: Στις 2/9 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Doppler στις 02/09/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς.

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

5. Έγκριση συμβάσεων με όργανα Διοίκησης

6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

7. Τροποποίηση Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 και μεταβολή του σκοπού της εταιρίας

8. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v