Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι την 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 συνήλθε στα γραφεία της που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ Πολυκάστρου , η 23η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατόπιν μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως την 12/06/2023. Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν πέντε (8) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 8.387.790 ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 10.600.010, ήτοι ποσοστό απαρτίας 79,13% αποφάσισε ως εξής:


1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022

 

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή και έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

 

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο έλεγχος της χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία ALPHA AUDITORS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

 

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.

 

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, καθώς επίσης ενέκρινε τις συμβάσεις με όργανα Διοίκησης και την προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

 

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v