Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Επιτροπή Ελέγχου

Δύο μέλη της επιτροπής, η κα. Ζ. Βασιλείου και η κα Κ. Μαγούλα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η εταιρεία «Κυριακούλης» γνωστοποίησε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας στην συνεδρίασή του της 15.04.2019, ενέκρινε την αναπλήρωση της παραιτηθείσας κας Ελένης Σφούνου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την κα Ηλιάνα Τσιώλη, απόφαση η οποία επικυρώθηκε από την Τακτική Γ.Σ. της 29.07.2019.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29.07.2019, η οποία εξέλεξε και το ισχύον Δ.Σ. της εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας είναι ανεξάρτητη, αποτελείται από τρία μέλη, δύο εκ των οποίων είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και η σύνθεση της έχει ως ακολούθως:

α) Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,

β) Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

γ) Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Ν. 4449/2017 και Ν. 3016/2002, δεδομένου ότι:

ι) Δύο μέλη της επιτροπής, η κα. Ζ. Βασιλείου και η κα Κ. Μαγούλα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ιι) Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και την παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δεδομένου ότι από την ημέρα της εκλογής τους και καθΆ όλη την θητεία τους δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρεία από τις αναφερόμενες στα άνω άρθρα. Οι Ζ. Βασιλείου και Κ. Μαγούλα είναι ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 29.07.2019.

ιιι) Όλα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, ήτοι την ναυτιλία.

ιv) Το μέλος της επιτροπής Ηλιάνα Τσίωλη διαθέτει επαρκείς γνώσεις στην ελεγκτική και λογιστική όπως αναλύθηκε στην Γ.Σ.

Δεδομένου ότι το μόνο στοιχείο που δεν είχε καθοριστεί ρητά από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.07.2019 ήταν η θητεία της άνω Επιτροπής και προς συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, η Γ.Σ. της 29.07.2020, με απαρτία 64,29% και παμψηφεί (με 4.882.869 ψήφους επί ισαρίθμων παρισταμένων) αποφάσισε η θητεία της άνω Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίση με την τετραετή θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο εξελέγει από την Τ.Γ.Σ. της 27.09.2019, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v