Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 0,75 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1 Νέα Μετοχή για 3 παλαιές μετοχές μετά το reverse split.

Νίκας: Στα 0,75 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Η εταιρία Νίκας ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 09.11.2020 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των (ευρώ 10.000.000,08 με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 83.333.334 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ 0,12 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφάσισε η, από 2 Σεπτεμβρίου 2020, Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στα ευρώ 0,75 ανά Νέα Μετοχή.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, το ποσό της ονομαστικής Αύξησης της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως ευρώ 1.594.624,20 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση έως 13.288.535 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία ευρώ 0,12 εκάστη.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1 Νέα Μετοχή για 3 παλαιές μετοχές μετά το reverse split. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως ευρώ 9.966.401,25. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών εσόδων της Αύξησης ύψους ευρώ 8.371.777,05 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v