Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Εκτακτη ΓΣ στις 4/12 για έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Στις 4 Δεκεμβρίου στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι η συνέλευση.

Βαράγκης: Εκτακτη ΓΣ στις 4/12 για έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Η Βαράγκης καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 38, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της από 16.9.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

2. Έγκριση του από 14.09.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού δυνάμει του οποίου συμφωνείται η διαγραφή των οφειλών της Εταιρίας έναντι των α) «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», β) «ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», γ) Δημητρίου Βαράγκη και δ) Νικολάου Σωσσίδη, υπό την αίρεση της επικύρωσης της από 16.09.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο

3. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της συνέλευσης δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο την 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ..

Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v