Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις 4/12 η ΓΣ για απόσχιση κλάδων και ακύρωση ιδίων μετοχών

Την ακύρωση 9.965.956 ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση.

ΟΤΕ: Στις 4/12 η ΓΣ για απόσχιση κλάδων και ακύρωση ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ την 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της ΟΤΕ Α.Ε. και απορρόφησή τους από τις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, COSMOTE E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E. (πρώην OTEPlus), αντίστοιχα, με ημερομηνία Λογιστικών Καταστάσεων την 30.06.2020 - Ορισμός εκπροσώπου της ΟΤΕ Α.Ε. για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής Πράξης για τη Σύμβαση Διασπάσεων.

2. Έγκριση ακύρωσης 9.965.956 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €28.203.655,48, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 

3. Έγκριση υπογραφής συμφώνου εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E.» (ΕΥ) στο πλαίσιο προετοιμασίας της μετάβασης σε νέο ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2021.

4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Απόφαση σε συνέχεια του προσωρινού ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο (συνεδρίαση υπ’ αριθ. 3116/29-6-2020) του υφιστάμενου μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Γεωργούτσου ως Ανεξάρτητου μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3016/2002, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

6. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v