Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Σημαντικές οι συνέπειες της πανδημίας, το πλάνο αντιμετώπισης

Εάν δεν υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης, ως Κεφάλαιο Κίνησης, δεν είναι εφικτή η αναστροφή της πορείας των οικονομικών μεγεθών, προειδοποιεί η εταιρεία.

Dionic: Σημαντικές οι συνέπειες της πανδημίας, το πλάνο αντιμετώπισης

Η Dionic ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 26.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας του Covid-19 στην λειτουργία της Εταιρείας, προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση επί των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2020.

Ο Όμιλος Ντιονικ Group τα τελευταία έτη έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική συγκυρία του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται. Η αρνητική συγκυρία κορυφώθηκε με τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και τους περιορισμούς μετακινήσεων και επαφών. Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει και αναμένεται να επηρεάσουν και στο άμεσο μέλλον, αρνητικά τα αποτελέσματα, την ρευστότητα και τη λειτουργία του Ομίλου κυρίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2020.

Ειδικότερα, η παύση λειτουργίας σημαντικών κλάδων της αγοράς και μετακινήσεων προσωπικού, η μείωση του αγοραστικού κοινού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η αναπόφευκτη μείωση καταναλωτικού ενδιαφέροντος, είναι οι κύριες πηγές των άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων στα έσοδα και τη λειτουργία του Ομίλου.

Πέρα από τις δραματικές και ανυπολόγιστες συνέπειες της πανδημίας στην εγχώρια και ευρύτερη αγορά, σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων του Ομίλου οι βασικότερες συνέπειες ήταν οι εξής:

  •  Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την 30/06/2020 κατά το ποσό € 54,7 εκ έναντι € 47 εκατ. την 31/12/2019, επιβάρυνση δηλ. του κεφαλαίου κίνησης κατά € 7,7 εκατ. Μεγάλη επίδραση στο παραπάνω μέγεθος είχε η καθυστέρηση ή/και απώλεια εισπράξεων από πελάτες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που επλήγησαν άμεσα ή έμμεσα από την πανδημία.
  •  Η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε επίπεδα βιώσιμα για τον Όμιλο
  •  Η αδυναμία επικοινωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία διατήρησης σημαντικών συνεργασιών κυρίως στον κλάδο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα ο αποκλεισμός Εταιρειών του Ομίλου στην συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς λόγω Έλλειψης εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων στο πρώτο 6μηνο του 2020 ανήλθε σε € 2,7 εκατ.
  •  Η παύση των εμπορικών δραστηριοτήτων των νέων συνεργασιών στον κλάδο της τεχνολογίας ως υποδιανομέας γνωστών brands. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο 6μηνο του 2020 ανήλθε σε € 1,1 εκατ.
  •  H παύση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης . Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο 6μηνο του 2020 ανήλθε σε €1,2 εκατ.
  •  Η παύση εξαγωγών προϊόντων τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Αγορά. Η απώλεια των παραπάνω εσόδων το πρώτο 6μηνο του 2020 ανήλθε σε € 5,3 εκατ.

Το βασικό πλάνο δράσης που σχεδίασε και υλοποιεί η Διοίκηση του Ομίλου συνοψίζεται ως εξής:

  • Για τη μείωση περαιτέρω λειτουργικών ζημιών, αποφασίστηκε η μείωση του προσωπικού των κλάδων υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μετά τον αποκλεισμό των Εταιρειών του Ομίλου στην συμμετοχή του σε Δημόσιους Διαγωνισμούς λόγω Έλλειψης εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα η μείωση του προσωπικού ανήλθε σε 129 άτομα.
  •  Πλήρη αξιοποίηση των κρατικών ενισχυτικών μέσων όπως αυτά, προβλέπονται από σχετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και σχετίζονται με την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους. Μεταξύ των μέτρων που ήδη έχει αιτηθεί η Εταιρία συγκαταλέγεται η επιδότηση του μισθολογικού κόστους, η επιδότηση των τόκων για τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο 2020 και το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης.
  •  Επαφές με βασικούς πιστωτές της Εταιρείας και κυρίως με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι λόγω της πανδημίας στην περίοδο 1.1-30.6.2020 υπήρξε πολύ σημαντική μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και των ταμειακών διαθεσίμων των Εταιρειών του Ομίλου με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία συνεργασίας για την επίτευξη συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και το κεφάλαιο κίνησης το οποίο απαιτείται για την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τον διακανονισμό και επιμήκυνση αποπληρωμής των ρυθμισμένων ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του Ομίλου, την περαιτέρω ανάπτυξη της διαδικτυακής δραστηριότητας των Εταιρειών του Ομίλου στο χώρο του εμπορίου κυρίως στην Ελληνική αγορά στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, την επανεκκίνηση των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Αγορά προϊόντων τεχνολογίας,, την επανεκκίνηση των νέων συνεργασιών στον κλάδο της τεχνολογίας και τέλος την επανεκκίνηση των εισαγωγών ηλεκτρικών ειδών.

Η Διοίκηση του Ομίλου τονίζει πως  δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια τις περαιτέρω μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία και περαιτέρω τις συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματα και εν γένει στη δραστηριότητα του Ομίλου με το δεδομένο ότι αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το χρόνο που θα επιτευχθεί η παραγωγή και διάθεση των απαιτούμενων για την αναχαίτιση της πανδημίας εμβολίων καθώς και στον χρόνο και στο βαθμό ομαλοποίησης της αγοράς.

Ειδικά για τον Όμιλο, ανεξάρτητα από την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας, με δεδομένη την χρηματοοικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, είναι επιτακτική η ανάγκη επίτευξης συμφωνίας αναχρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ή/και άντλησης κεφαλαίων από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.

Πρέπει να τονιστεί ότι εάν δεν υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης, ως Κεφάλαιο Κίνησης, δεν είναι εφικτή η αναστροφή της πορείας των οικονομικών μεγεθών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v