Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 17 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της MLS

Μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση καλείται να προχωρήσει στην εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Στις 17 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση της MLS

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25-11-2020, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v