Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους, δηλαδή από την 04-12-2020 έως και την 24-5-2021, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

Η ΣΙΔΜΑ ανακοίνωσε ότι, μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που διεξήχθη στις 03 Δεκεμβρίου 2020, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Ι. Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3ης Δεκεμβρίου 2020, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Δανιήλ Μπεναρδούτ του Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Αντώνιος Καραδελόγλου του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος

4. Νικόλαος Μαρίου του Παναγιώτη, Εκτελεστικό Μέλος

5. Victor Pisante του Andrea, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Μιχαήλ Σαμωνάς του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος

8. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Αβραάμ Μωυσής του Έσδρα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αρχίζει από την επόμενη της εκλογής τους, δηλαδή από την 04-12-2020 έως και την 24-5-2021, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΙΙ. Σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3ης Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της :

1. Αβραάμ Μωϋσής του Έσδρα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

3. Παναγιώτης Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας

Τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους διάφορους τομείς του αντικειμένου της Εταιρείας. Επιπλέον, η πλειοψηφία των εκλεγέντων μελών πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Γεώργιος Κατσαρός, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή́ γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της Εταιρείας, δηλαδή είναι ενός (1) έτους, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, σε συνέχεια του καθορισμού του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και της εκλογής των μελών της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 3ης Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών της ως Πρόεδρο τον κ. Αβραάμ Μωυσή του Έσδρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 στοιχ. ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

1. Αβραάμ Μωυσής του Έσδρα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Παναγιώτης Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v