Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Στο €1,06 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

"Η παγκόσμια οικονομική φετινή ύφεση στη τρέχουσα χρήση, από την κρίση της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και την διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών και τον οργανωτικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της εταιρίας", αναφέρει ανακοίνωση της ΓΕΒΚΑ.

ΓΕΒΚΑ: Στο €1,06 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο

Η Γενική  Εμπορίου  &  Βιομηχανίας  A.E., ανακοίνωσε τα  βασικά οικονομικά μεγέθη του Εννεαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2020, του Γ΄ Τριμήνου της χρήσης, καθώς και κάθε  σημαντική πληροφορία, ιδίως σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID‐19,  που αφορά  τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και τις προοπτικές της.

Η  παγκόσμια  οικονομική  φετινή  ύφεση  στη  τρέχουσα  χρήση,  από  την  κρίση  της  δημόσιας  υγείας  εξαιτίας  της  πανδημίας του κορωνοϊού (CONID 19), με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε, επηρέασε αρνητικά και την  διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών και τον οργανωτικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της εταιρίας.   

Οι  πωλήσεις της ανήλθαν σε €22.378,89 χιλ. στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε €8.489,81 χιλ. κατά  το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι €24.507,19 χιλ. και €8.912,48 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή κατά  8,68% και 4,74% αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών το περιθώριο μικτού κέρδους στην περίοδο του εννεαμήνου της χρήσης 2020 και  στο  Γ΄  τρίμηνο  της  χρήσης,  παρουσίασε  σταθεροποιητικές  προς  αυξητικές  τάσεις,  και  ανήλθε  στο  πρώτο  εννεάμηνο της φετινής χρήσης ανήλθε σε 19,88% και στο Γ΄ τρίμηνο της χρήσης σε 21,11% έναντι 19,60% και 20,18% στις  αντίστοιχες περιόδους της περσινής χρήσης 2019.   

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €4.449,93 χιλ. στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε €1.792,22 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι €4.803,72 χιλ. και €1.798,56 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή σε ποσοστό 7,36% και 0,35% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε €1.103,96 χιλ. στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε  €614,22 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι €1.475,01 χιλ. και €659,70 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους  της προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά  25,16% και 6,90% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1.065,09 χιλ. στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε €600,33 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020, έναντι €1.369,36 χιλ. και €619,38 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης  χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά  22,22% και 3,07% αντίστοιχα.

Αντίστοιχη πτώση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε €1.380,13 χιλ. στη περίοδο 01.01.2020‐30.09.2020 και σε €712,87 χιλ.  κατά  το  Γ΄  τρίμηνο  2020,  έναντι  €1.703,10  χιλ.  και  €727,40  χιλ.  στις  αντίστοιχες  περιόδους  της  προηγούμενης χρήσης 2019, παρουσιάζοντας πτώση κατά  18,96% και 2,00% αντίστοιχα.

Οι  ανωτέρω  επιπτώσεις  της  πανδημίας  επικεντρώνονται  μόνο  στον  λειτουργικό  τομέα  του  υδραυλικού  επαγγελματικού  εξοπλισμού,  δεδομένου  ότι  η  δραστηριότητα  του  τομέα  παραγωγής  ηλεκτρικού  ρεύματος από  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν διαταράχθηκε από εξάπλωση του ιού Covid‐19 και ούτε αναμένονται επιπτώσεις  από τα επόμενα στάδια περαιτέρω εξάπλωσης του.  

Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η διοίκηση της εταιρίας εφάρμοσε και εφαρμόζει τα αναγκαία, κατά  την κρίση της μέτρα, για την αντιμετώπισή των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της.   Βασικό  μέλημα  της  διοίκησης  απετέλεσε  η  εξασφάλιση  αναγκαίας  ρευστότητας  για  την  εταιρία.  Έτσι,  από  την  εμφάνιση της πανδημίας μέχρι και την 30.09.2020, η εταιρία συνειδητά αύξησε την ρευστότητά της με την λήψη νέων χορηγήσεων και προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης  ρευστότητας επιφέρει η συνέχιση της πανδημίας του COVID‐19.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού της εταιρίας που ανήλθε σε €3.950,01 χιλ. την  30.09.2020, έναντι €3.174,63 χιλ. την 31.12.2019 και Ευρώ.

Τέλος, εκτιμούμε ότι οι όποιες συνέπειες, από την χρονική επιμήκυνση που εμφανίζει η πανδημία του Covid‐19 στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης και της επόμενης, θα κινηθούν στα επίπεδα αυτών του πρώτου
εννεαμήνου της χρήσης 2020. Επίσης, δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας (πάγια, αποθέματα κ.λ.π.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v