Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Αύξηση 49,20% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο 9μηνο ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε €2.894 χιλ., έναντι €2.353 χιλ., αυξημένα κατά 23,04%

Δρομέας: Αύξηση 49,20% στον κύκλο εργασιών στο 9μηνο

Ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα πλαίσια της πρόσθετης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω της εν εξελίξει πανδημίας του Covid-19, ο Όμιλος και η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. “ΔΡΟΜΕΑΣ” σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης 2020 και τις προοπτικές της δραστηριότητάς της.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας για το 9μηνο του 2020 αναλύονται κατωτέρω σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο:

α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 16.116χ€, έναντι 10.801χ€ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49,20% και ο εταιρικός σε 15.973χ€, έναντι 10.667χ€, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 49,74%.

β) Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.894χ€, έναντι 2.353χ€, αυξημένα κατά 23,04% και σε εταιρικό επίπεδο σε 2.801χ€ έναντι 2.349χ€ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,23%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.896χ€, έναντι 1.262χ€, αυξημένα κατά 50,31% και σε εταιρικό επίπεδο σε 1.903χ€ έναντι 1.376χ€ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,25%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.323χ€, έναντι 240χ€ αυξημένα κατά 451,24% και για την Εταιρεία σε 1.343χ€ ευρώ έναντι 363χ€ αυξημένα κατά 269,51%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/2020 ανήλθε σε 25.133χ ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.259χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 27.521χ€. Αντίστοιχα της εταιρείας ο τραπεζικός δανεισμός 24.782χ€, τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1.096χ€ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 28.175χ€.

Έχει αναφερθεί στις Οικονομικές εκθέσεις των οποίων η δημοσίευση προηγήθηκε μέσα στο έτος ότι η Διοίκηση του Ομίλου από την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε το θέμα της πανδημίας το αντιμετώπισε ως μείζον πρόβλημα και προσπάθησε να εκτιμήσει τις διαστάσεις που θα μπορούσε να λάβει για την εταιρεία και τον Όμιλο.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αδιαλείπτως και τα στοιχεία αξιολογούνται καθημερινά από τη Διοίκηση του Ομίλου προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης και άμεσης αντίδρασης σε πιθανά προβλήματα από τη στιγμή που θα γίνουν ορατά.

Στα πλαίσια αυτά και τηρώντας τα πρωτόκολλα διασφάλισης της Υγείας του Προσωπικού αλλά και των λοιπών εμπλεκομένων Πελατών και Προμηθευτών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η εταιρεία και ο Όμιλος κατόρθωσε να παραγάγει τα άνω περιγραφόμενα θετικά αποτελέσματα.

Διανύουμε τη δεύτερη και ισχυρότερη όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής φάση της πανδημίας και παρά τα θετικά ανακοινωθέντα για τα εμβόλια που θα την αντιμετωπίσουν είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος προκειμένου να επιστρέψουμε σταδιακά στην προ Covid-19 κανονικότητα.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν νέα σφοδρότερη τρίτη φάση της πανδημίας της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι διαστάσεις και οι συνέπειες. Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία ανωτέρω δεν έχουν πληγεί τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ούτε και έχει διαφοροποιηθεί η εν γένει χρηματοοικονομική της κατάσταση.

Η προσπάθεια της Διοίκησης να θωρακίσει μεταξύ των άλλων τη ρευστότητα της εταιρείας έχει δώσει ικανοποιητικότατα αποτελέσματα και μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία. Η άμεση αντίδραση, η τήρηση των μέτρων και γενικότερα η επιφυλακτική στάση και η προνοητικότητα της Διοίκησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος την έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση και της επιτρέπει να αισιοδοξεί παρά τα γενικότερα αρνητικά μηνύματα της αγοράς, έχοντας διασφαλίσει ικανοποιητικότατο ύψος ανεκτέλεστων έργων, υψηλή ρευστότητα και έχοντας εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της στην τήρηση των μέτρων που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της. Η ισχυρή αβεβαιότητα που δημιουργεί η κρίση λόγω της πανδημίας δεν μας επιτρέπει βέβαια να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η επίδοση της εταιρείας να επηρεαστεί αρνητικά στο μέλλον.

Η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε συμβόλαια με μεγάλους Οργανισμούς του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής όπως αποδεικνύεται ιστορικά από τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα 6μήνου και του 9μήνου που ανωτέρω περιγράφονται παρά το πρόβλημα της πανδημίας, το κλείσιμο των καταστημάτων της λιανικής αλλά και των καταστημάτων των αντιπροσώπων της στο εσωτερικό η πορεία της καταγράφεται σταθερά ανοδική και θετική.

Η μείωση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά αντισταθμίζεται εν μέρει από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων μέσω e-shop αλλά κύρια μέσω αύξησης των εξαγωγών. Αναμένεται η θετική πορεία των μεγεθών της εταιρείας πωλήσεων και αποτελεσμάτων να συνεχισθεί τουλάχιστον μέχρι το κλείσιμο του τρέχοντος έτους. Λαμβάνεται μέριμνα και υπάρχει ισχυρή αισιοδοξία, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι εφικτό να προβλεφθεί, ότι παρά την αναμενόμενη ένταση του προβλήματος που θα επιβαρύνει σημαντικό μέρος του νέου έτους η εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v