Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Στις 25 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Στην ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να προχωρήσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Δρομέας: Στις 25 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση της Δρομέας στις 25/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η (GMT +03:00) στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023

3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023,

4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

9. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v