Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ: Μείωση ζημιών και περιορισμός εσόδων στο εννεάμηνο

Τα έσοδα από πωλήσεις μειώθηκαν σε 34.000 ευρώ ενώ οι ζημιές προ τόκων και φόρων περιορίστηκαν σε 15.000 ευρώ για τον όμιλο.

ΒΙΟΤΕΡ: Μείωση ζημιών και περιορισμός εσόδων στο εννεάμηνο

Η ΒΙΟΤΕΡ σε συνέχεια της από 18/11/2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020.

α) Έσοδα από πωλήσεις, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου : 

 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά σε χιλ. ευρώ

01.01.-30.9.2020

01.01-30.09.2019

01.07-30.09.2020

01.07-30.09.2019

ΕΣΟΔΑ

34

188

2

95

Ζημιές προ τόκων & φόρων ΕΒΙΤ

(154)

(1.870)

(63)

(1.756)

Ζημιές προ τόκων φόρων & αποσβέσεων ΕΒΙΤDΑ

(107)

(1.832)

(45)

(1.743)

β) Σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή και στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης :

Κατά την 30/9/2020, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή και στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2020.

Επιπτώσεις COVID19

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 που αφορούν κυρίως την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του ήδη περιορισμένου αριθμού των εργαζομένων της, τα οποία είναι σύμφωνα προς τα εκάστοτε ισχύοντα κυβερνητικά και υγειονομικά μέτρα, εξασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη επιχειρηματική και επιχειρησιακή λειτουργία της.

Η εταιρεία, έχοντας ήδη περιορισμένη δραστηριότητα (κύκλο εργασιών), εκτιμά πως η επίδραση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη και τις μελλοντικές δραστηριότητές της είναι ήσσονος σημασίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v