Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της MLS

Αλλαγές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της MLS.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της MLS

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούν το 51,79% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6.266.189) μετοχές επί συνόλου 12.099.150 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Οι αποφάσεις της ΓΣ

1. Εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία ελεγκτική εταιρεία TGS HELLAS A,E, ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ με ΑΜ ΕΛΤΕ 53 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Ελευθέριος Ερκέκογλου του Αντωνίου με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ: 2618 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ: 1417 και καθόρισε την αμοιβή τους.

2. Ενέκρινε ομόφωνα α) την εκλογή του Γεώργιου Βακάρου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του παραιτηθέντος Νάρκισου Γεωργιάδη, β) την εκλογή του Νάρκισου Γεωργιάδη στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη θέση του παραιτηθέντος Δημήτριου Κατραβά, γ) την εκλογή του Ευστάθιου Ρούσσου, στη θέση του παραιτηθέντος Στέργιου Τριανταφυλλίδη και δ) την εκλογή του Δημήτριου Χωματά, στη θέση του παραιτηθέντος Παντελή Παπαγεωργίου.

Επίσης εξακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας για τον Ευστάθιο Ρούσσο και Δημήτριο Χωματά και τους απέδωσε οριστικά την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή ανεξάρτητης επιτροπής ελέγχου αποτελούμενη από τρία μέλη με, τετραετή θητεία, αποτελούμενη από τον Ευστάθιο Ρούσσο (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Δημήτριο Χωματά (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ) και Χρήστο Μπάκα (τρίτο πρόσωπο).

Επίσης εξακρίβωσε ότι τα παραπάνω μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και ότι έχουν τις απαιτούμενες εκ του νόμου ιδιότητες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v