Σαράντης: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος stock option με την προσθήκη επτά νέων σειρών δηλαδή της 60ης έως και της 66ης σειράς με λήξεις ανά 6μηνο από 15/06/2022 έως 15/06/2025.

Σαράντης: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό

Τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών στο προσωπικό, με σκοπό την επιβράβευση, προσέλκυση και διακράτηση ικανών προσώπων από την αγορά (π.χ sign-on bonus, bonus επίτευξης συγκεκριμένων στόχων κλπ), αποφάσισε η πλειοψηφία στη έκτακτη γενική συνέλευση της Σαράντης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η άνω παροχή θεωρείται οικειοθελής, που καταβάλλεται από ελευθεριότητα της Εταιρίας με επιφύλαξη του δικαιώματός της να την ανακαλέσει, τροποποιήσει ή καταργήσει οποτεδήποτε, χωρίς, ωστόσο, να θίγονται από την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης της Εταιρείας κεκτημένα δικαιώματα.

Επιπλέον, η άνω παροχή θα είναι ευθυγραμμισμένη με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση και ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) με την προσθήκη επτά (7) νέων σειρών δηλαδή της 60ης έως και της 66ης σειράς με λήξεις ανά 6μηνο από 15/06/2022 έως 15/06/2025. Σημειώνεται ότι η ισχύς του Κανονισμού του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (stock option) λήγει στις 30/06/2025.

Ως Τιμή Εξάσκησης που είναι πληρωτέα για την απόκτηση κάθε μετοχής κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος από τον δικαιούχο του, ορίστηκε το ποσό των 2,00 € (δύο ευρώ) ή η ισότιμη αξία που θα προκύψει, από τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας της μετοχής, στο χρονικό διάστημα από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει με απόφασή του τα σχετικά δικαιώματα μέχρι τον χρόνο εξάσκησης του δικαιώματος, λόγω αποκοπής ενσωματωμένων δικαιωμάτων (π.χ. διανομή μερίσματος, αύξηση κεφαλαίου, split μετοχής κ.λ.π).

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τον χρόνο εξάσκησης η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας υπερβαίνει τα 2,00 € (δύο ευρώ) ως τιμή εξάσκησης ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v