Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Στα €878 χιλ. περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €1,73 εκατ., έναντι €4,00 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ανδρομέδα ΑΕΕΧ: Στα €878 χιλ. περιορίστηκαν τα καθαρά κέρδη το 2020

Καθαρά κέρδη €878 χιλ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 παρουσιάζονται ακολούθως:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €1,73 εκατ., έναντι €4,00 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €889 χιλ. έναντι €2,43 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €878 χιλ. έναντι €2,38 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2020, ανέρχονταν συνολικά σε €684 χιλ.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 7,88% τη χρήση 2020, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €12,69 εκατ. ή €31,64 ανά μετοχή στις 31/12/2020.

Στο τέλος του χρήσης 2020, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 96,51% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 2,09% σε ομόλογα.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22 Ιουνίου 2020.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 23,20 στις 18/03/2021, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -28,88%.

Επισημαίνεται ότι στον υπολογισμό της Εσωτερικής Αξίας 31/12/2019 δεν συμπεριλαμβάνεται η επιστροφή κεφαλαίου αξίας € 300.852 ή € 0,75 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v