Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Στα επίπεδα του 2019 ο τζίρος πέρυσι

Για θετικά αποτελέσματα προ φόρων για την Εταιρεία και αύξηση όγκου πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, εν μέσω πανδημίας, κάνει λόγο η ΣΙΔΜΑ.

ΣΙΔΜΑ: Στα επίπεδα του 2019 ο τζίρος πέρυσι

Το 2020, σε ένα περιβάλλον όπου η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καταγράφοντας ύφεση 8,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  τόσο η εταιρία όσο και ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατάφεραν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων και τη λειτουργική τους κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση διατηρώντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.

Όπως σημειώνει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν η διατήρηση της ζήτησης χαλυβουργικών σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την πανδημία, η αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα που οδήγησε στη διεύρυνση των περιθωρίων μικτού κέρδους της εταιρείας και η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία, εκτός από την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και της ρευστότητας της εταιρείας, είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγέθυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά το τελευταίο τετράμηνο του έτους. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι, μετά από μια σειρά ετών με ζημιογόνα αποτελέσματα σε επίπεδο προ φόρων, η μητρική εταιρεία πέρασε ξανά στην κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε περίπου στα περυσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα σε ευρώ133,3 εκ., έναντι ευρώ133,7 εκ. το 2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%, επηρεασθείς από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020 κατά 5,2%, σε σχέση με το 2019. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 162,8 εκ. έναντι ευρώ 166,6 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,3%. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 6,3 εκ. από ευρώ 4,6 εκ. το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά ευρώ1,1 εκ., από ευρώ 1,9 εκ. το 2019 σε ευρώ 0,8 εκ. το 2020. Τόσο τα έκτακτα έξοδα ύψους ευρώ 0,6 εκ., που αφορούν την διαδικασία ολοκλήρωσης της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία προκάλεσαν στον Όμιλο καταγραφή ζημιών σε επίπεδο προ φόρων, περιορισμένων όμως αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρήσεις. Τα διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 16,7 εκ. από ευρώ 6,2 εκ. στο τέλος του 2019, ενώ οι καθαρές δανειακές του υποχρεώσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2%. μετά την μεταφορά μετρητών και δανείων από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθηκε σε ευρώ 93,9 εκ. από ευρώ 85,0 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,5%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ 123,4 εκ. από ευρώ 117,8 εκ. το 2019, αυξημένος κατά 4,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,2 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 5,6 εκ., από ευρώ 3,6 εκ. το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 20,2%, ενώ τα προ φόρων, μετά από σειρά ετών, επανήλθαν σε κερδοφορία ύψους ευρώ 0,4 εκ. από ζημιές ευρώ 1,0 εκ. το 2019. Τα αποτελέσματα βαρύνουν έκτακτα έξοδα ύψους ευρώ 0,6 εκ., όπως αναφέραμε και παραπάνω, που αφορούν σε έξοδα συμβούλων και Τραπεζών αναφορικά με την ολοκλήρωση της απορρόφησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ολοκληρώθηκε και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, με αποτέλεσμα Τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους ευρώ 72.6 εκ. να μεταφερθούν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, και τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου.

Στις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,4 % στα ευρώ 26,7 εκ. έναντι ευρώ 26,6 εκ. της προηγούμενης χρονιάς, αλλά με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,2% χαμηλότερη από αυτήν του 2019, αύξηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σε ευρώ 737 χιλ. από ευρώ 635 χιλ. το 2019 (αύξηση 16,1%), και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε ευρώ 130 χιλ. το 2020 από ευρώ 21 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 42%, στα ευρώ 13,3 εκ. έναντι   ευρώ 23,0 εκ. το 2019 (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 4,0 % χαμηλότερη από αυτήν του 2019). Η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται κυρίως στα προβλήματα ρευστότητας που παρουσίασε η θυγατρική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναδιάρθρωση του δανεισμού της από τις συμμετέχουσες τράπεζες. Η συμφωνηθείσα αναδιάρθρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Ήδη η μητρική εταιρεία προχωράει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Η μείωση του κόστους δανεισμού της και η αύξηση της ρευστότητας, μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, στοχεύει στην εξυγίανση του ισολογισμού και την βελτίωση των αποτελεσμάτων της.  Για το 2020, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA η εταιρία σημείωσε οριακές ζημιές ύψους ευρώ 2 χιλ. από κέρδη ευρώ 315 χιλ. το 2019, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, παρουσίασε αύξηση ζημιών κατά 9,3% σε ευρώ 1.280 χιλ. το 2020 από ευρώ 1.170 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν και από συναλλαγματικές διαφορές ύψους ευρώ 127 χιλ..

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, την τελευταία πενταετία η Εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας χρόνο με το χρόνο τον όγκο πωλήσεων της, ενώ στην τελευταία οικονομική χρήση πέρασε και πάλι σε κερδοφορία σε επίπεδο προ φόρων. Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και η αύξηση του μεριδίου που κατέχει στην ελληνική αγορά μετά και την απορρόφηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. Ήδη τα αποτελέσματα της παραπάνω απορρόφησης, καθώς και η αναχρηματοδότηση των δανείων της εταιρείας που έλαβε χώρα αρχές Φεβρουαρίου, έχουν: α. ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση, καθιστώντας το κεφάλαιο κίνησης θετικό και  β. εξυγιάνει τα ίδια κεφάλαια, τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και ομίλου, όπως φαίνεται και στην παράγραφο Γ8. Η προαναφερόμενη θετική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, ενισχύεται περαιτέρω τους πρώτους μήνες του 2021, με την συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας και του Ομίλου.

Επιπλέον, ο έλεγχος των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων της, κυρίως για την διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, αποτελεί εξίσου σημαντικό στόχο ειδικά στο σημερινό περιβάλλον συνεχιζόμενων αυξήσεων των διεθνών τιμών των πρώτων υλών. Στον κύκλο εργασιών του Ομίλου και της εταιρείας για το έτος 2021 αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά η έμφαση της ελληνικής κυβέρνησης στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και η υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών έργων που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην ώθηση της ζήτησης για χαλυβουργικά προϊόντα. Τα ανωτέρω βέβαια τελούν υπό την επισήμανση ότι, όπως και το 2020, η αναπτυξιακή δυναμική του τρέχοντος έτους θα επηρεασθεί σημαντικά από τη διάρκεια και την ένταση της πανδημίας COVID-19.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v