Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Σπάει» και καθαρίζει τη θυγατρική στο Leasing η Eurobank

Η τράπεζα παίρνει πάνω της τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Leasing, μαζί με το συντριπτικό μέρος του δανεισμού. Στήνει νέα εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με εισφορά ενήμερων συμβάσεων leasing αξίας 236,2 εκατ. ευρώ.

«Σπάει» και καθαρίζει τη θυγατρική στο Leasing η Eurobank

Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση εξυγίανσης του ισολογισμού του κάνει ο όμιλος Eurobank καθώς δρομολογεί τη διάσπαση της Eurobank Ergasias Leasing σε «καλό» και «κακό» τμήμα, ώστε να απελευθερώσει τον τομέα χρηματοδοτικών μισθώσεων από τις μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις του.

Ειδικότερα, στις 18 Νοεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Eurobank Ergasias Leasing) αποφάσισε την εκκίνηση διαδικασίας διάσπασης της εταιρείας, με ισολογισμό μετασχηματισμού, αυτόν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Το σχέδιο προβλέπει την κατάτμηση των δραστηριοτήτων της Leasing σε υγιές και μη υγιές τμήμα. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα μεταβιβαστούν στη μητρική της, Τράπεζα Eurobank, ενώ οι ενήμερες χρηματοδοτικές μισθώσεις σε νέα εταιρεία Leasing, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από την τράπεζα, διατηρώντας την επωνυμία Eurobank Leasing.

Η διάσπαση αποσκοπεί, σύμφωνα με την έκθεση του Δ.Σ. της Eurobank Ergasias Leasing, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής δομής του ομίλου και της τράπεζας καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η νέα εταιρεία, που θα συσταθεί, θα διαθέτει υψηλότατα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, τα οποία τη θωρακίζουν έναντι πιθανών αντιξοοτήτων του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, βάσει του τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου, εκτιμάται ότι θα εμφανίζει διατηρήσιμη κερδοφορία και εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων, εξέλιξη καθοριστική για τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας.

Από την άλλη, η απορρόφηση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου από τη Eurobank θα έχει μικρό αντίκτυπο στα κεφάλαιά της, ενώ σε επίπεδο ομίλου είναι ουδέτερη, τόσο σε κεφαλαιακή βάση όσο και σε βάση κερδοφορίας.

Πώς σπάει σε «κακό» και «καλό» κομμάτι

Η Eurobank Ergasias Leasing διέθετε, στο τέλος του 2020, απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 524 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 287,8 εκατ. ευρώ θα μεταβιβαστούν, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης διάσπασης, στην τράπεζα και τα 236,2 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων, στην οποία θα μεταφερθεί και το σύνολο του προσωπικού της διασπώμενης εταιρείας.

Στην τράπεζα μεταβιβάζεται, επίσης, το σύνολο των επενδυτικών ακινήτων, αξίας 38,8 εκατ. ευρώ, καθώς και των ανακτημένων ακινήτων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ύψους 92,15 εκατ. ευρώ, όπως όλες οι συμμετοχές (σ.σ. αξίας μόλις 1,33 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετα, η Eurobank αναλαμβάνει το συντριπτικό μέρος του δανεισμού της Eurobank Ergasias Leasing (σ.σ. παίρνει ομολογιακά και λοιπά τραπεζικά δάνεια 520 εκατ. ευρώ από το συνολικό ύψος των 697,7 εκατ. ευρώ).

Τέλος, η Eurobank αναλαμβάνει την αρνητική καθαρή θέση της Eurobank Ergasias Leasing, η οποία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 37,8 εκατ. ευρώ. Αν προστεθούν τα 62,7 εκατ. ευρώ που αναλογούν στην υπό σύσταση εταιρεία, στην τράπεζα αναλογούν αρνητικά ίδια κεφάλαια 100,6 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Leasing στην τράπεζα δεν θα επιφέρει οιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου, λόγω σύγχυσης, μια και η τράπεζα κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τι κεφάλαια και συμβάσεις θα έχει η νέα εταιρεία Leasing

Η νέα εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων, που θα συσταθεί (Eurobank Leasing), προβλέπεται να έχει μετοχικό κεφάλαιο 62,77 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 6.277.300 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστη, το οποίο θα ελέγχεται κατά 100% από τη Eurobank.

Πέραν των απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 236,2 εκατ. ευρώ, θα έχει λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8,2 εκατ. ευρώ καθώς και προς πώληση στοιχεία ενεργητικού 3,31 εκατ. ευρώ (σ.σ. η πώλησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρονιάς). Θα βαρύνεται, τέλος, από δανεισμό 177 εκατ. ευρώ και από υποχρεώσεις προς προμηθευτές και τρίτους, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Eurobank Leasing καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 12 Απριλίου. Τράπεζα και νέα εταιρεία αποτελούν καθολικούς διαδόχους της Eurobank Ergasias Leasing όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται σε αυτές, βάσει της οριστικής σύμβασης διάσπασης και αφού δοθούν οι εγκρίσεις των γενικών τους συνελεύσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v