Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Β&F: Έχασε πωλήσεις 25 εκατ. ευρώ λόγω Covid, ζημιές 1,18 εκατ. ευρώ

Ανθεκτικά τα περιθώρια κέρδους, με μικρή πτώση 3% σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας και αύξηση στα EBITDA 43,75% και 65,7% αντίστοιχα.

Β&F: Έχασε πωλήσεις 25 εκατ. ευρώ λόγω Covid, ζημιές 1,18 εκατ. ευρώ

Με πτώση 31,2% στα 55,17 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2020 ο κύκλος εργασιών του ομίλου B&F που αναπτύσσει τα σήματα ένδυσης BSB και lynne. Διατήρησε πάντως σε ικανοποιητικά επίπεδα το περιθώριο κέρδους εν μέσω πανδημίας παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2019 (58% και 55% αντίστοιχα σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας).

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 12,56 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 43,75%, με αντίστοιχη αύξηση 65,7% σε επίπεδο εταιρείας. Το αποτέλεσμα αυτό, ενδεικτικά για τον όμιλο οφείλεται κυρίως: στη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω πανδημίας και στην επακόλουθη μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 25 εκατ. ευρώ και 8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, στο όφελος από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 8,2 εκατ. ευρώ και την αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 1,3 εκατ. ευρώ από μείωση των ενοικίων των καταστημάτων και του λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16. Επίσης υπήρξε επιβάρυνση η οποία προέκυψε στη χρήση 2019 στα λοιπά έξοδα κατά 13 εκατ. περίπου, κυρίως από την αποτίμηση των ακινήτων της εταιρείας την 31.12.2019 στην εύλογη αξία.

Σημειώνεται ότι το 2020 προέκυψε ζημιά μετά από φόρους στον όμιλο 1,18 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους (ΝΕΑΤ) 650 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η ζημιά μετά φόρων στην εταιρεία ανήλθε σε 1,518 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά από φόρους (NEAT) 508 χιλ. ευρώ το 2019.

Στις 31.12.2020 τα αποθέματα του ομίλου και της εταιρείας αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 53% και 49% αντίστοιχα επί του κυκλοφορούντος ενεργητικού των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα. Το κεφάλαιο κίνησης του ομίλου και της εταιρείας παρουσιάζεται θετικό κατά 12,79 εκατ. ευρώ και 9,29 εκατ. ευρώ αντίστοιχα κυρίως λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μισθώσεων λόγω της αποπληρωμής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 9,9 εκατ. ευρώ. 

Στόχοι και προοπτικές

Η διοίκηση του ομίλου της επιχειρηματικής οικογένειας Μπιθαρά διατηρεί το στόχο επέκτασης του δικτύου στην εγχώρια αγορά με έναρξη νέων καταστημάτων σε εμπορικά σημεία. Επίσης, σημαντική θεωρείται από την διοίκηση και η συνεχής εξωστρέφεια της εταιρείας με επέκταση σε νέες αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή έχει επεκταθεί με πωλήσεις σε συνεργασία με αποκλειστικό αντιπρόσωπο σε αγορές όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, καθώς και στις χώρες της Benelux. Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται αγορές όπως αυτές της Ρωσίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Ασίας, αγορές δηλαδή που η κρίση δεν έχει πλήξει όσο την Ευρώπη. Έμφαση, δίνεται και στην ανάπτυξη του δικτύου χονδρικής, η οποία ενισχύεται με νέες συνεργασίες.

 

Σοφία Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v