Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωφάρμα: Εσοδα 33,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο

Ο όμιλος, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει πλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €5,5 εκατ. οι οποίες είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Ευρωφάρμα: Εσοδα 33,9 εκατ. ευρώ για τον όμιλο

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ευρωφάρμα αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών μειώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 33.909 χιλ. έναντι € 33.481 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 1,3% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 28.687 χιλ. έναντι € 29.807 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 3,8%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,5% έναντι 22,3% και το εταιρικό 19,0% έναντι 21,3% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 6.625 χιλ. ευρώ και σε 5.463 χιλ. ευρώ έναντι 7.467 χιλ. ευρώ και 6.336 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον όμιλο σε 2.820 χιλ. έναντι 3.649 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία σε 1.519 χιλ. έναντι 2.356 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 22,72% και 35,53% αντίστοιχα.

ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 1.195 χιλ. κέρδη έναντι € 326 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 185 χιλ. κέρδη έναντι ζημιών € (723) χιλ. της προηγούμενης περιόδου. Η εταιρεία στη χρήση 2019 είχε επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα δανείων € 1.541 χιλ. λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των δανείων της πρώην ΑΤΕ.

Τέλος το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη € 1.080 χιλ. έναντι € 157 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και το εταιρικό σε κέρδος € 104 χιλ. έναντι ζημίας € (682) χιλ., αντίστοιχα.

Η βασική προτεραιότητα του ομίλου για την εν λόγω περίοδο ήταν η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών και συνεργατών. Η εταιρεία αναγκάσθηκε να εφαρμόσει αυστηρά πρωτόκολλα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο διασποράς του covid – 19. Η διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο ο κλάδος των γαλακτοκομικών αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός και όπως φαίνεται από τα στοιχεία, δεν υπήρχε ιδιαίτερη επίπτωση στις πωλήσεις του ομίλου μας.

Ο όμιλος, με την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει πλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €5,5 εκατ. οι οποίες είναι ενταγμένες σε αναπτυξιακά προγράμματα. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν, τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και την επέκταση και αύξηση της δυναμικότητας της γραμμής στραγγιστής γιαούρτης, καθώς επίσης την εγκατάσταση στην Campus καινοτόμων συστημάτων που στοχεύουν στην προληπτική κτηνιατρική (cows scout) και δημιουργία συνθηκών ευζωίας (cooling yard).

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2020 η συνδεδεμένη εταιρεία Βιομέστη ΜΙΚΕ ξεκίνησε την λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου, που επεξεργάζεται, με την μέθοδο της θερμόφιλης αναερόβιας ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο, βιομάζα κ.τ.λ. για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1Mw. Να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη αναερόβια ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα για την οργανική λίπανση των χωραφιών, όπου παράγονται οι ζωοτροφές των αγελάδων μας. Η νέα μονάδα αφενός επιλύει με τον καλλίτερο τρόπο την περιβαλλοντική διαχείριση του ομίλου και αφετέρου δημιουργεί σημαντικό έμμεσο και άμεσο οικονομικό όφελος για την Εβροφάρμα και την Campus. Το εν λόγω συγκρότημα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v