Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Space Hellas: H Άννα Καλλιάνη εξελέγη νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει εξαετής.

Space Hellas: H Άννα Καλλιάνη εξελέγη νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η SPACE HELLAS A.E. ανακοινώνει ότι:

Α) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 13-05-2021 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Εξέλεξε την κ. Άννα Καλλιάνη  ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανάσιου Πατσούρα του Νικολάου. Η κ. Άννα Καλλιάνη πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και στον ν. 3016/2002, και για την εκλογή της λήφθηκαν υπόψιν και τα κριτήρια του ν. 4706/2020 και οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής καταλληλότητας που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18-09-2020). Η κ. Άννα Καλλιάνη διαθέτει ακόμα επιτυχημένη παρουσία στον τομέα δραστηριότητάς της και εξειδικευμένες γνώσεις, επάρκεια και δεξιότητες, ενώ η εκλογή της θα ανακοινωθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί.

- Κατόπιν της ως άνω εκλογή της κ. Άννας Καλλιάνη, την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα με τον ορισμό της ιδιότητας κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, σύμφωνα με την απόφαση της 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 18-06-2020, ως εξής:

  • Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και
  • Θεόδωρος Θεμιστοκλέους Γάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ως έχει, δηλ. εξαετής, που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Για τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διακριβώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στον ν. 4706/2020 και τον ν. 3016/2002.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανασυγκρότησή του σε σώμα, εκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

- Την εκλογή του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου, ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου και κατ' επέκταση παραιτηθέντος και από μέλος της επιτροπής ελέγχου, Αθανάσιου Πατσούρα του Νικολάου. Για την εκλογή του νέου μέλους ελήφθησαν υπόψιν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας του ν. 4449/2017 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι διατάξεις του ν. 4706/2020, καθώς και ότι ο κ. Θεόδωρος Χατζησταματίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ασφάλεια. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η θητεία της επιτροπής ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Β) Κατόπιν της ως άνω εκλογής του κ. Θεόδωρου Χατζησταματίου του Νικολάου, ως νέου μέλους της επιτροπής ελέγχου, η επιτροπή ελέγχου στη συνεδρίασή της στις 13-05-2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος

- Εμμανουήλ Χατήρας του Ιωάννη, Μέλος

- Θεόδωρος Χατζησταματίου του Νικολάου, Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v