Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Newsphone: Στο 89,53% το ποσοστό της Ancostar με βασικούς μετόχους

Οι Βασικοί Μέτοχοι, κατέχουν από κοινού 24.843.297 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.

Newsphone: Στο 89,53% το ποσοστό της Ancostar με βασικούς μετόχους

Η εταιρία Newsphone Hellas κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 17.05.2021 από τους Βασικούς Μετόχους (όπως ορίζονται κατωτέρω) και την εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, ανακοινώνει ότι τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (οι «Βασικοί Μέτοχοι») υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ (η «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ»).

Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας και της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων.

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 10 περ. (α) του ν.3556/2007, οι Βασικοί Μέτοχοι, συνεπεία της σύναψης της Συμφωνίας Μετόχων, υποχρεούνται να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας μέσω της συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν.

Η γνωστοποίηση έλαβε χώρα δεδομένου ότι η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ απέκτησε στις 13.05.2021 47.510 μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,17% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, και συνεπεία της ως άνω απόκτησης έγινε υπέρβαση του ορίου του 3%.

Κατά συνέπεια, οι Βασικοί Μέτοχοι, κατέχουν από κοινού 24.843.297 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 89,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ως ακολούθως:

Μέτοχος

 

Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

 

Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

 

Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου πριν τη γνωστοποίηση

 

Αριθμός Άμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

 

Αριθμός Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

 

Ποσοστό (%) Άμεσων και Έμμεσων Δικ/των Ψήφου μετά τη γνωστοποίηση

Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου

7.002.284

24.086.984

 

86,49%

 

7.002.284

24.843.297

89,53%

Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου

3.475.475

24.086.984

 

86,49%

 

3.475.475

24.843.297

89,53%

Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου-Φιλίππου

2.441.343

24.086.984

 

86,49%

 

2.441.343

24.843.297

89,53%

PULCLAIR COMPANY LTD*

2.095.000

2.095.000

7,52%

2.095.000

2.095.000

7,55%

PANFORCE LIMITED**

323.000

323.000

1,16%

323.000

323.000

1,16%

ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ****

8.749.882

8.749.882

31,42%

9.506.195

9.506.195

34,26%

Σύνολο

24.086.984

24.086.984

 

86,49%

 

24.843.297

24.843.297

89,53%

* Η PULCLAIR COMPANY LTD ανήκει κατά 100% στον κ. Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη.

** Η PANFORCE LIMITED ανήκει κατά 100% στον κ. Ευστράτιο Απέργη.

*** Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών και το αντίστοιχο ποσοστό ως προς τους Βασικούς Μετόχους προκύπτει αφού προστεθούν τα δικαιώματα ψήφου και μετοχές των PULCLAIR COMPANY LTD, PANFORCE LIMITED και ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

****Η ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρία ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη). Άρα και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED κατέχει μέσω της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ τις μετοχές και δικαιώματα ψήφου που εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από τους Βασικούς Μετόχους καθώς και από την ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED για λογαριασμό της και για λογαριασμό της ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v