Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Στις 18/6 η ΓΣ για διάθεση κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Τη διανομή κερδών και τη χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Inform Λύκος: Στις 18/6 η ΓΣ για διάθεση κερδών και αγορά ιδίων μετοχών

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 28.05.2021, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
 • Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.
 • Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 • Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 • Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της για τη χρήση 2020.
 • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.
 • Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 • Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.07.2020 Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
 • Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
 • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
 • Έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 • Απόκτηση από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, με σκοπό τη διάθεσή τους στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω υπό θέμα 12 απόφασης.
 • Τροποποίηση του άρθρου 10 (αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v