Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Epsilon Net: Στις 30/6 η ΓΣ για μέρισμα και Stock Options Plan

Την διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2020 καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Epsilon Net: Στις 30/6 η ΓΣ για μέρισμα και Stock Options Plan

Τακτική Γενική Συνέλευση, της Epsilon Net την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την7 η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ’ αυτών 2 Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2020 και διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο.: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7 ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο:. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 11ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης 3 και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Θέμα 12: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v