Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 2 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Housemarket

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εκλέξει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Housemarket.

Στις 2 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Housemarket

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Housemarket την 2 η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Παιανία Αττικής, κτίριο 501 του Εμπορικού Πάρκου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθ. Βενιζέλος», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

5. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

6. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

7. Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v